За нас

Фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики" - ФОРУМ - е неправителствена организация с дейност в обществена полза, учредена на 07.02.2010 година, съгласно българския закон за юридическите лица с нестопанска цел и регистрирана с ФД 270/2010 от Софийски градски съд.

Организацията е създадена от хора, работещи за налагане на по-добър морал и прозрачна, стабилна основа, върху които да се градят публичните политики в България. Ние назоваваме проблемите с истинските им имена и предлагаме конструктивни решения. Тoва e и едно от основните ни предимства.

Основният екип на организацията функционира като неформална експертна група три години преди официалната регистрация на фондацията и за това време успешно инициира и разработи няколко проекта. Членовете на екипа са с дългогодишен опит в неправителствения сектор в България и региона и притежават обширни познания и експертиза в сферата на наблюдението, анализа и оценката на публичните политики; работата с деца и младежи от уязвими и маргинализирани групи; подготовката, управлението и отчитането на проекти, организирането и провеждането на тръжни процедури и обучения.

Мисията на фондация ФОРУМ е да насърчава, развива и защитава ценностите на демократичното общество в България.

Сред основните цели на ФОРУМ са:

 • да подпомага и стимулира утвърждаване на добри практики за европейска интеграция и регионално сътрудничество в България;

 • да предлага независима експертна оценка на публични политики и на програми и проекти, провеждани от държавни и частни организации;

 • да подпомага развитието, интеграцията и успешната реализация на млади хора и различни групи в неравностойно положение;

 • да подпомага успешния трансфер на добри световни практики в подкрепа на един по-висок жизнен стандарт за гражданите на Република България;

 • да подпомага държавни и частни организации в техните усилия за финансиране на идеи от Европейски и други фондове, включително подготовка и управление на проекти, участие в апликационни процедури и др.

Нашата експертиза покрива следните области и дейности:

 • Оценка на въздействието на политики, регулации, програми и проекти;

 • Анализи и оценки в областта на:

  • Икономическата и социалната политика;

  • Бизнес средата;

  • Законодателните реформи;

  • Детската бедност и благосъстояние;

  • Домашното насилие; и др.

 • Проекти и дейности подпомагащи социалната интеграция и личностното израстване на деца и младежи от уязвими и маргинализирани групи;

 • Подготовка на проектни предложения и апликационна документация по оперативни, европейски и международни програми.