Новини от ФОРУМ:

 

На 17.10.2020 г. успешно финализирахме проект Създаване на Публично частно партньорство „Северозападен регионален борд „ОБРАЗОВАНИЕ-БИЗНЕС“, финансиран с административен договор № BG05SFOP001-2.009-0093-C01, в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020.

Обща стойност на проекта: 79 833.38 лв., в т.ч. 67 858.37 лв. от Европейския социален фонд (ЕСФ) и 11 975.01 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 18.01.2019 г.

Край на проекта: 17.10.2020 г.

Бенефициент:Форум за наблюдение и анализ на публични политики

Партньори:Областна администрация - Враца, Областна администрация – Ловеч, Областна администрация – Монтана.

Главни цели на проекта:

 • Повишаване на ефективността на взаимодействието между местните власти, регионалните управления по образованието, училищата, социалните партньори и бизнеса при формулирането, провеждането и наблюдението на резултатите от политиките в сферата на професионалното образование и обучение чрез създаване на иновативен публично-частен механизъм за партньорско управление на професионалното образование и обучение в областите Ловеч, Враца и Монтана;

 • Подобряване на качеството на образователните услуги в областите Ловеч, Враца и Монтана чрез идентифициране и подпомагане на устойчиви модели за ефективно адаптиране на професионалното образование към нуждите на местния бизнес;

 • Създаване на условия за подобряване на социално-икономическата среда и задоволяване на увеличеното търсене на човешки ресурс с адекватни професионални квалификации и компетентности, чрез координирани съвместни действия за по-тясно обвързване на професионалното образование с местните и регионалните икономически приоритети.

Дейности:

 • Изследване на съществуващите механизми за взаимодействие и връзки между институциите на централно и местно ниво и бизнеса при формулирането, прилагането и мониторинга на регионални и местни политики, свързани с професионалното образование и обучение (ПОО) в областите Ловеч, Враца и Монтана;

 • Събиране на данни за добри практики за координиране и подпомагане на сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на регионалните политики в областта на ПОО;

 • Картографиране на участниците в публично-частното партньорство СРБ „Образование-Бизнес“;

 • Създаване на Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес”;

 • Стартиране на текущата работа на Борда.

Резултати:

Препоръки:

В рамките на проекта и провежданите дейности, бяха отправени множество препоръки, които екипът обобщи и представи текущо по време на различните събития по проекта.

Препоръки изведени от изпълнението на проект СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ - БИЗНЕС“


***

Със създаването си Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“ функционира като публично-частно партньорство координиращо и подпомагащо сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на регионалните политики в областта на професионалното образование и обучение (ПОО).

Изпълнението на проекта обхвана период на изолация и турбуленции, каквито обществото ни и света не познават, които драматично се отразиха на навиците ни и начина ни на живот и работа. Срокът за изпълнение на проекта беше удължаван два пъти. В тези трудни месеци и с управление и провеждане на дейностите по проекта на четири места - Враца, Ловеч, Монтана и София, проектът бе успешно приключен само благодарение на упоритостта, доброто партньорство, управленския опит и отличната работа на екипа.

 • Благодарим специално на експертите ни от областните администрации – Ваня Събчева и Нели Митева – Областна администрация Ловеч, Върбинка Борисова и Евгения Илиева - Областна администрация Враца, и не на последно място - Росица Георгиева и Галя Донова-Иванова - Областна администрация Монтана!

 • Сърдечно благодарим на Малина Николова - областен управител на Враца, Ваня Събчева - областен управител на Ловеч и Росен Белчев - областен управител на Монтана!

 • Благодарим и на екипа на ОПДУ, който прояви разбиране и ни подпомагаше с адекватна координация и навременни решения на поставени от нас въпроси относно проблемите и предизвикателствата, които пандемията от Ковид 19 създаде за всички нас - работещите със и сред много хора!

-----------------------------------------------------

16.10.2020

Екипът на проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“, напомня, че днес, 16.10.2020 г., ще се проведе представянето и обсъждането на Стратегията за развитие и структурата на Северозападен регионален борд "Образование - Бизнес", както и на финалното събитие по проекта в областите Враца и Монтана.

Поради нарасналия брой новорегистрирани случаи на Коронавирус, събитията в гр. Враца ще се проведат виртуално през платформата за видеоконференции ZOOM.

За да се регистрирате за участие, последвайте следния линк: https://zoom.us/…/regi…/tJAsc-irrTIoH9bEJtFLaT2LLxO6aZaiVTIF

След това, следвайте инструкциите или проверете имейла, с който се регистрирахте. Начален час на събитието - 10 часа.

Общественото обсъждане и информационното събитие в гр. Монтана ще бъдат присъствени и ще се проведат от 15:30 ч. в сградата на Областна администрация Монтана, на пл. "Жеравица" 1. С цел осигуряване на безопасен достъп на повече участници, събитията ще се излъчват и виртуално през платформата за видеоконференции ZOOM. Добре дошли сте да се включите!

За да се регистрирате за участие, последвайте следния линк: https://zoom.us/…/regi…/tJwkduCopzIoEtTF_1SOsz9mGsWHsf1_XfLu

След това, последвайте инструкциите или проверете имейла, с който се регистрирахте.

Общественото обсъждане и следващото го финално информационно събитие са част от дейностите по проект №: BG05SFOP001-2.009-0093 - Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“,  финансиран в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020.

Проектът се изпълнява от Форум за наблюдение и анализ на публични политики, в партньорство с Областна администрация - Враца, Областна администрация – Ловеч и Областна администрация – Монтана.

Повече за проекта може да намерите в раздел „Проекти”, а повече информация за ОП „Добро управление” 2014-2020, политиките, програмите и структурните фондове на Европейския съюз и за процедурата, в рамките на която е финансиран проекта, можете да намерите на следния линк: https://www.eufunds.bg/archive2018/index.php/bg/op-dobro-upravlenie

 

-----------------------------------------------------

15.10.2020

Утре, 16.10.2020, от 10:00 ч. ще се проведе представянето и обсъждането на Стратегията за развитие и структурата на Северозападен регионален борд "Образование - Бизнес", както и на финалното събитие на проект "Създаване на ПЧП "Северозападен регионален борд "Образование - Бизнес" във Враца.

Поради нарасналия брой новорегистрирани случаи на Коронавирус в област Враца, събитията ще се проведат виртуално през платформата за видеоконференции ZOOM. Това ще осигури безопасно участие на желаещите да се включат заинтересовани страни.

За да се регистрирате за участие в събитията, последвайте следния линк: https://zoom.us/…/regi…/tJAsc-irrTIoH9bEJtFLaT2LLxO6aZaiVTIF

След това, последвайте инструкциите или проверете имейла, с който се регистрирахте.

Общественото обсъждане и следващото го финално информационно събитие са част от дейностите по проект №: BG05SFOP001-2.009-0093 - Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“,  финансиран в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020.

Проектът се изпълнява от Форум за наблюдение и анализ на публични политики, в партньорство с Областна администрация - Враца, Областна администрация – Ловеч и Областна администрация – Монтана.

Повече за проекта може да намерите в раздел „Проекти”, а повече информация за ОП „Добро управление” 2014-2020, политиките, програмите и структурните фондове на Европейския съюз и за процедурата, в рамките на която е финансиран проекта, можете да намерите на следния линк: https://www.eufunds.bg/archive2018/index.php/bg/op-dobro-upravlenie

-----------------------------------------------------

Покана за участие в обществено обсъждане на структурата и стратегията за развитие Северозападен регионален борд „Образование – бизнес” и във финално информационно събитие в гр. Враца и гр. Монтана

14.10.2020

Екипът на проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“ има удоволствието да покани заинтересованите от работата на Северозападен регионален борд „Образование – бизнес” страни в градовете Враца и Монтана да вземат участие в обществено обсъждане на структурата и стратегията за развитие на борда, което ще се проведе на 16.10.2020 г.. След приключване на обсъждането, ще се проведе финалното информационно събитие по проекта, на което ще бъдат представени всички негови дейности, цели и постигнати резултати.

Предвид сложната епидемиологична обстановка и нарасналия брой новорегистрирани случаи на Коронавирус в страната, бе взето решение в област Враца събитията да бъдат проведени виртуално, чрез платформата за видео конференции ZOOM. Виртуалното обществено обсъждане на структурата и стратегията за развитие на Северозападен регионален борд „Образование – бизнес” ще се проведе на 16.10.2020 г, от 10:00 часа.  Връзка за включване във виртуалната конферентна зала ще бъде публикувана на 15.10.2020 г.

Общественото обсъждане и информационното събитие в гр. Монтана ще бъдат присъствени и ще се проведат на 16.10.2020 г., от 15 ч. в сградата на Областна администрация Монтана, на пл. "Жеравица" 1.

Всички материали от двете събития ще бъдат публикувани на интернет страниците на ФОРУМ и на  Северозападен регионален борд „Образование – бизнес”.

Общественото обсъждане и следващото го финално информационно събитие са част от дейностите по проект №: BG05SFOP001-2.009-0093 - Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“,  финансиран в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020.

Проектът се изпълнява от Форум за наблюдение и анализ на публични политики, в партньорство с Областна администрация - Враца, Областна администрация – Ловеч и Областна администрация – Монтана.

Повече за проекта може да намерите в раздел „Проекти”, а повече информация за ОП „Добро управление” 2014-2020, политиките, програмите и структурните фондове на Европейския съюз и за процедурата, в рамките на която е финансиран проекта, можете да намерите на следния линк: https://www.eufunds.bg/archive2018/index.php/bg/op-dobro-upravlenie

-----------------------------------------------------

Покана за участие в обществено обсъждане на структурата и стратегията за развитие Северозападен регионален борд „Образование – бизнес” и във финално информационно събитие в гр. Ловеч

12.10.2020

Екипът на проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“ има удоволствието да покани заинтересованите от работата на Северозападен регионален борд „Образование – бизнес” страни в гр. Ловеч да вземат участие в обществено обсъждане на структурата и стратегията за развитие на борда, което ще се състои на 15.10.2020 г., от 11 ч. в сградата на Областна администрация Ловеч на ул. Търговска № 43. След приключване на обсъждането, ще се проведе финалното информационно събитие по проекта, на което ще бъдат представени всички негови дейности, цели и постигнати резултати.

Предвид сложната епидемиологична обстановка в страната и придружаващата я неяснота относно въвеждането на по-строги епидемиологични мерки, ще ви уведомим в случай на настъпили промени в начина на провеждане на събитието.

Всички материали от двете събития ще бъдат публикувани на интернет страниците на ФОРУМ и на  Северозападен регионален борд „Образование – бизнес”

Общественото обсъждане и следващото го финално информационно събитие са част от дейностите по проект №: BG05SFOP001-2.009-0093 - Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“,  финансиран в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020.

Проектът се изпълнява от Форум за наблюдение и анализ на публични политики, в партньорство с Областна администрация - Враца, Областна администрация – Ловеч и Областна администрация – Монтана.

Повече за проекта може да намерите в раздел „Проекти”, а повече информация за ОП „Добро управление” 2014-2020, политиките, програмите и структурните фондове на Европейския съюз и за процедурата, в рамките на която е финансиран проекта, можете да намерите на следния линк: https://www.eufunds.bg/archive2018/index.php/bg/op-dobro-upravlenie

------------------------------------------------------
В периода между 17 и 23 юли 2020 г., в сградите на Областни администрации Враца, Ловеч и Монтана се проведоха 3 фокус групи (по една във всяка област) във връзка с изпълнението на проект „Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“.

Проектът е финансиран в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020 и се изпълня от фондация Форум за наблюдение и анализ на публични политики (Форум) в партньорство с областни администрации Враца, Ловеч и Монтана.

Целта на фокус-групите беше участниците в тях да валидират резултатите, до които екипът стигна в предишните етапи от проекта по отношение на предизвикателствата и възможностите пред професионалното образование и професионалните гимназии, връзката образование-бизнес, развитието на пазара на труда в съответните области и мястото на професионалното образование, виждането им за възможните механизми за взаимодействие, участието в Борда, основните насоки на неговата работа и др. Обсъдена беше и ролята на лидерството (на ниво местна власт и на училищно ниво) за развитието на професионалното образование във всяка от трите области.

Идеята на механизма на взаимодействие, който се разработва в рамките на проекта, е да подкрепя процеси и да предлага решения, които подпомагат както професионалното образование в гимназиите в отделните области  за преодоляване на конкретни предизвикателства, пред които са изправени, така и местния бизнес. На трите фокус-групи бяха очертани няколко основни области на взаимодействие непосредствено след създаването на Борда.

Една от основните области на взаимодействие е свързана с подпомагане на процеса на планиране на приема в професионални паралелки, особено в контекста на (а) демографската криза и засилените миграционни процеси в трите области,  (б) ограничения брой големи работодатели, които  имат изградени партньорства с професионалните училища при планирането на приема (особено в област Ловеч и в област Монтана) и (в) необходимостта от по-нататъшна  оптимизация на училищната мрежа (идентифицирана и в трите области).  И в трите области беше подчертана също необходимостта от целенасочена работа с родителите за подпомагане на кариерното ориентиране при прехода от основно към средно образование.

Друга основна област на взаимодействие е свързана с проучване на нуждите от конкретни нови  умения и подпомагане на усилията за формиране на тези умения. Ясно се очертава необходимостта от подпомагане на усилията за промотиране на дуалното обучение  и стимулиране на участието на работодателите в учебния процес и в трите области.  В областите Ловеч и Монтана, където работодателите са основно микро и малки фирми, се идентифицира нужда от подпомагане на работодателите за съвместно/споделено участие в процеса на дуално обучение.  Споделянето на добри практики между професионални гимназии , развитието на конкретни съвместни инициативи в областта на професионалното образование и подпомагането на координираното планиране на регионалното икономическо развитие също са сред идентифицираните области за развитие на съвместен  механизъм за сътрудничество в трите области.

На фокус групите, освен Асенка Христова- ръководител на проекта и останалите членове на екипа, присъстваха представители на професионални гимназии, бизнес, РУО, местна администрация, социални партньори и др.

Малина Николова, областен управител на Враца и Росен Белчев – областен управител на Монтана бяха съществена част от фокус-групата, проведена в тяхната областна администрация.

За повече информация, свързана с проекта - http://www.forum-bg.org/files/custom/презентация проект.pdf

На 11.12.2019 г., в град Враца се проведе поредната работна среща на Северозападен регионален борд "Образование-бизнес" с участието на областните управители на Враца г-жа Малина Николова и на Монтана г-н Росен Белчев, представители на областна администрация Ловеч и директори на професионални гимназии.

В рамките на срещата бяха дискутирани:

Бордът се създава в рамките на проект №: BG05SFOP001-2.009-0093 - Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“.

Проектът е финансиран в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020 и се изпълнява от Форум за наблюдение и анализ на публични политики, в партньорство с Областна администрация - Враца, Областна администрация – Ловеч и Областна администрация – Монтана.

За повече информация, свързана с проекта - http://www.forum-bg.org/files/custom/презентация проект.pdf

Повече информация за ОП „Добро управление” 2014-2020, политиките, програмите и структурните фондове на Европейския съюз и за процедурата, в рамките на която е финансиран проекта, можете да намерите на https://www.eufunds.bg/archive2018/index.php/bg/op-dobro-upravlenie

------------------------------------------------------

 

На 17.07.2019 г., от 11:00 ч., в сградата на Областна администрация Монтана се проведе втората среща по проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“, финансиран в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020 и изпълняван от фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" (Форум) в партньорство с областни администрации Враца, Ловеч и Монтана.

На срещата присъстваха Павлина Петрова, изпълнителен директор на Форум, Асенка Христова – ръководител на проекта, Росен Белчев - областен управител на Монтана и Малина Николова - областен управител на Враца. Присъстваха още експерти участници в проекта, представители на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие – Монатана, РУО, представители на професионални гимназии, гимназии с професионални паралелки, НПО.

Срещата бе открита от областния управител на Монтана - Росен Белчев, който приветства участниците и покани Нели Митева, експерт от областна администрация Ловеч, да представи добрите практики в професионалното образование от област Ловеч.

В рамките на последвалата дискусия, участниците от Монтана споделиха своя опит в сферата на професионалното образование, заявиха желанието си да се включат в създаването на Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“ и готовността си да подпомогнат неговото утвърждаване, отчитайки потенциала му за развитие на връзките професионално образование – пазар на труда във всяка една от областите и региона като цяло.

Идеята на Борда е да бъде създаден като трайно действащ механизъм за трите области - Ловеч, Монтана и Враца, като амбицията на инициаторите на проекта е на по-късен етап да обхване и другите области от Северозападна България - Видин и Плевен.

За повече информация, свързана с проекта - http://www.forum-bg.org/files/custom/презентация проект.pdf

------------------------------------------------------

На 11.03.2019 г., от 11:00 ч., в сградата на Областна администрация Ловеч се проведе среща прес-конференция по проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“, финансиран в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020. Проектът се изпълнява от фондация Форум за наблюдение и анализ на публични политики (Форум) в партньорство с областни администрации Враца, Ловеч и Монтана.

На срещата присъстваха Павлина Петрова, изпълнителен директор на Форум, Асенка Христова – ръководител на проекта, Ваня Събчева, областен управител на Ловеч, Малина Николова - областен управител на и Враца и Росен Белчев - областен управител на Монтана. Присъстваха още кметът на община Ловеч – Корнелия Маринова, заместник-кметът на община Троян – Розалина Русенова, заместник-кметът на община Тетевен – Борис Врабевски, представители на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие – Ловеч, Еленко Начев – началник на РУ- Ловеч, представители на професионални гимназии, гимназии с професионални паралелки, на неправителствения сектор и медиите.

Срещата бе открита от областния управител на областта домакин - Ловеч - Ваня Събчева, която приветства участниците и откри събитието, давайки думата на ръководителя на проекта - Асенка Христова, която представи проекта - неговите цели, предвидените дейности и очакваните резултати, както и финансиращата програма ОПДУ 2014-2020.

Проектът представлява опит да бъде създадена работеща екосистема в областта на професионалното образование, която да включва по координиран начин всички участници в тези процеси, така че децата да излизат от професионалните гимназии с качества и умения, адекватни на нуждите на местния пазар на труда.

Проектът предвижда провеждане на изследване на образователната инфраструктура в трите области; на връзките между участниците ангажирани с ПОО – области, общините, регионалните управления на образованието, бизнес и професионалните гимназии; практиките за формулиране на план приема, каква е тяхната ефикасност, как участва бизнесът в подпомагането на професионалното обучение, какви пречки има и какво може да се подобри и др.

Ще бъдат активирани максимален брой участици – бизнес, професионални училища, администрация, социални партньори и т.н., и всички те ще бъдат картографирани и поставени на картата на България. Бордът ще бъде създаден като трайно действащ механизъм за трите области, като амбицията на изпълнителите на проекта е на по-късен етап той да обхване и другите области от Северозападна България - Видин и Плевен.

Тримата областни управители споделиха голямото желание, с което областните администрации са се включили в проекта, отчетоха потенциала му за развитие на връзките професионално образование – пазар на труда, които Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“ ще създаде за всяка една от областите и региона като цяло.

„План-приемът трябва да се съобрази с изискванията на бизнеса, за да сме готови и за нови вътрешни и външни инвеститори. От наша страна се изискват много усилия и воля, за правилното насочване на професионалното образование. Когато сме заедно, планираме по-правилно.” – каза г-жа Малина Николова, областен управител на Враца.

„Балансът образование–бизнес би довел до много добри резултати за областта. Ние искаме да включим една много важна страна в процеса на координация – родителите.” – каза г-жа Ваня Събчева, областен управител на Ловеч.

„Връзката между образованието и бизнеса трябва да бъде възстановена, както и доверието, че положителни резултати са възможни. Надявам се проектът да провокира съвместна работа сред всички ангажирани с професионалното образование и да допринесе за доброто развитие на ПОО.” -  каза г-н Росен Белчев, областен управител на Монтана.

Общо беше мнението, че проектът създава отлична среда за надграждане и координиране по по-ефективен начин и на друго - регионално - ниво на многото досегашни усилия, полагани в трите области за развитие на професионалното образование и реализацията на децата.

Представителите на общините от област Ловеч и РУО споделиха готовността си да подпомогнат създаването на Борда.

Повече информация за проекта може да откриете на: http://www.forum-bg.org/files/custom/презентация проект.pdf

------------------------------------------------------

На 27.02.2019 година в Областна администрация Враца се проведе първата среща на участниците в проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ No BG05SFOP001-2.009-0093-C01/ 18.01.2019 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ).

Проектът се изпълнява от фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” в партньорство с Областна администрация – Враца, Областна администрация – Ловеч и Областна администрация – Монтана.

На срещата беше обсъден старта на проекта, предстоящите проектни дейности, времевата рамка и разпределението на задачите във връзка с тяхното изпълнение.

Повече информация за проекта може да намерите тук.

------------------------------------------------------

Стартира проект №: BG05SFOP001-2.009-0093 - Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“ е финансиран в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020.

Проектът се изпълнява от Форум за наблюдение и анализ на публични политики, в партньорство с Областна администрация - Враца, Областна администрация – Ловеч и Областна администрация – Монтана.

След създаването си Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“ ще функционира като публично-частно партньорство координиращо и подпомагащо сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на регионалните политики в областта на професионалното образование и обучение (ПОО).

Цели на проекта

Дейности

Очаквани резултати

Проектът е на стойност 79 833.38 лв. безвъзмездна финансова помощ, в това число 85% съфинансиране от Европейски социален фонд в размер на 67 858.38 лв. и 15% национално финансиране, в размер на 11 975.00 лв.

Повече информация за ОП „Добро управление” 2014-2020, политиките, програмите и структурните фондове на Европейския съюз и за процедурата, в рамките на която е финансиран проекта, можете да намерите на следния линк:

------------------------------------------------------

Доклад от проучване на подходите за приобщаване и социално сближаване в общностите, в които живеят бежанци в България

В периода юни-септември 2017 година, по поръчка на фондация Чарлз Стюарт Мот, в качеството си на независим наблюдател проведохме проучване на подходите за приобщаване и социално сближаване в общностите, в които живеят бежанци в България.

Изготвеният доклад прави преглед на правната и институционална рамка, в това число и медийната среда, в която въпросното приобщаване и социално сближаване се случват, като обръща специално внимание на културните и социални норми, влияещи на този процес.  В рамките на проучването проведохме 36 дълбочинни интервюта с представители на Държавна агенция за бежанците, гражданския сектор, местната власт и бизнеса, които споделиха своя опит и добавиха допълни щрихи към общата картина на проблема.

Идентифицирани бяха основните пречки пред социалното включване на бежанците и направеното до момента в тази посока.

В доклада може да бъдат намерени и примери за успешни или многообещаващи инициативи, които да послужат за извор на нови идеи и партньорства. Описаните практики са приложими към социалното включване и на други маргинализирани и уязвими групи.

Благодарим на служителите на ДАБ, на кмета на град Кръм и на всички колеги от гражданския сектор и бизнеса, които помогнаха с информация за изготвянето на доклада.

Резюме на доклада е достъпно на английски език – тук.

Пълният текст на доклада е достъпен – тук и на официалния портал на ЕС за интеграция на мигранти.

------------------------------------------------------

Erasmus+co-founded.JPG

На 31.08.2017 г. успешно приключи изпълнението на тригодишния проект „ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт“, финансиран от ЕС, чрез Програма „Еразъм+ в рамките на дейност „Стратегически партньорства”.

Проектът бе реализиран от ВИФИ България в партньорство с Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА), фондация ФОРУМ в ролята на мониториращ партньор, ВИФИ Интернешънъл (Австрия), ВИФИ Унгария и Кала Консултинг (Сърбия).

Основен продукт на проект „ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт“ е иновативна обучителна платформа за онлайн дистанционно обучение по фасилити мениджмънт на 5 езика - български, немски, унгарски, сръбски и английски. Платформата представлява първи опит за създаване на отворен модел за дистанционно онлайн продължаващо професионално обучение в сферата на фасилити мениджмънта с възможности за самостоятелна подготовка. Насочена е както към действащи специалисти от бранша, желаещи да надградят своите познания и да обменят опит със свои колеги, така и към студенти и хора, желаещи да навлязат в сферата на фасилити мениджмънта.

Платформата съдържа 9 обучителни модула, състоящи се от обучителни материали - сриптове, казуси, упражнения и презентации, както и инструменти за оценка на придобитите онлайн знания. Към нея функционират виртуални класни стаи, позволяващи онлайн работа на обучаемите с квалифициран обучител. Участниците могат да комуникират с обучителя и помежду си и в специално създадения за целта форум.

В рамките на проекта експерти на ВИФИ Интернешънъл обучиха 12 обучителя - по 4 от България, Сърбия и Унгария, които да провеждат онлайн обучения чрез новата платформа.

През 16 месечния тестови период, проведен в България, платформата е регистрирала общо 374 265 посещения, от които 109 377 уникални посещения; открити са 508 потребителски профила; между 219 и 296 са записаните участници в отделните модули; осъществени са 56 виртуални класни стаи и са проведени 239 теста за получаване на сертификат по отделни модули. 19 участника са преминали успешно тестовете във всички модули и са получили официален международно признат сертификат на ВИФИ за фасилити мениджър.

Резултатите от проведената анкета сред потребителите на платформата показват висока степен на удовлетвореност от нейното съдържание, функционалност и професионална компетентност на ангажираните обучители.

Платформата е достъпна на адрес: http://wifi-fma.com

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на ЕС. ВИФИ България ЕООД и фондация ФОРУМ носят цялата отговорност за съдържанието й, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ЦРЧР.

------------------------------------------------------

Erasmus+co-founded.JPG

На 27.06.2017 г. в хотел Сентрал Парк, София се проведе заключителна конференция по проект „ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт“, реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на ЕС.

В рамките на конференцията бяха представени резултатите от финансираната по програма Еразъм+ на ЕС пилотна онлайн платформа за дистанционно обучение „ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт“.

Лектори на събитието бяха Ваня Миланова, проектен координатор във ВИФИ България, Тошо Киров, съосновател на БГФМА и обучител във „ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт“, Херберт Щемпер, мениджър отдел „Ключови клиенти“ на ВИФИ Интернешънъл, Австрия, Зоран Джурджевич, управител на Кала Консултинг, Сърбия и Андраш Байай от ВИФИ Унгария.

Деян Кавръков, заместник-председател на БГФМА и сертифициран обучител на ВИФИ България, запозна гостите на конференцията с наскоро публикуваните международни стандарти ISO 41011 и ISO 41012.

Сред гостите бяха местни и международни ФМ експерти, в това число Иван Велков, Председател на БГФМА, Йозеф Черни, председател на унгарската ФМ асоциация (HFMS), Роксана Бодо, вицепрезидент на румънската ФМ асоциация (ROFMA), Дейвид Мартинес, директор на CIFMERS, както и представители на партньорите по проекта от Австрия, Унгария и Сърбия.

Повече за проекта, платформата и резултатите от теста може да намерите в презентацията на Ваня Миланова, Координатор на проекта.

"ВИФИ Академия за ФМ“ е проект, финансиран съвместно от ЕС, чрез Програма „Еразъм+“, който се реализира от ВИФИ България заедно с Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) като ключов партньор. Проектът включва екипи от България, Австрия, Унгария и Сърбия в рамките на „Стратегически партньорства“ и е насочен към сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на ЕС. ВИФИ България ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието й, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ЦРЧР.

------------------------------------------------------

Erasmus+co-founded.JPG

На 26 и 27 юни 2017 г. в София, България се проведе четвъртата (последна) международна среща на партньорите по проект „ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт“, реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на ЕС. На срещата бе обсъден напредъка по проекта и бяха договорени оставащите до края на проекта финални дейности. Отново специално внимание беше отделено на резултатите от проведения мониторинг и на индикаторите за резултат и успех на проекта. Обсъдени бяха  резултатите от текущия тест на разработената иновативна многоезична обучителна платформа за онлайн дистанционно обучение по фасилити мениджмънт. Платформата функционира на 5 езика - български, немски, унгарски, сръбски и английски и представлява първи опит за създаване на отворен модел за дистанционно онлайн продължаващо професионално обучение в сферата на фасилити мениджмънта с възможности за самостоятелна подготовка. От старта на платформата през май 2016 до края на май 2017 година, тя е регистрирала повече от 80 000 уникални посещения, открити са 461 потребителски профила, осъществени са 43 виртуални класни стаи и са проведени 183 теста за получаване на сертификат по отделните модули.

Резултатите от проведената анкета сред потребителите на платформата показват висока степен на удовлетвореност от нейното съдържание, функционалност и професионална компетентност на ангажираните обучители.

Платформата е достъпна на адрес: http://wifi-fma.com

"ВИФИ Академия за ФМ“ е проект, финансиран съвместно от ЕС, чрез Програма „Еразъм+“, който се реализира от ВИФИ България заедно с Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) като ключов партньор. Проектът включва екипи от България, Австрия, Унгария и Сърбия в рамките на „Стратегически партньорства“ и е насочен към сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на ЕС. ВИФИ България ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието й, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ЦРЧР.

------------------------------------------------------

Erasmus+co-founded.JPG

 

Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация съвместно с WIFI България организират информационно събитие за представяне на резултатите от проведеното пилотно онлайн обучение в единствената в България и Европа онлайн платформа за дистанционно и самостоятелно обучение в сферата на Фасилити мениджмънта, както и финансирания по програма Еразъм+ на ЕС проект „ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт“, което ще се проведе на 27 юни 2017г., от 10.00ч. в Сентръл Парк Хотел, София.

Специални гости на събитието ще бъдат международните ФМ експерти Йозеф Черни – Председател на Унгарската ФМ Aсоциация (HFMS), Александрос Аливизатос – представител на Гръцкaта ФМ Асоциация (HFMA), Роксана Бодо – Вицепрезидент на Румънската ФМ Асоциация (ROFMA), Дейвид Мартинес – Директор на CIFMERS, както и представители на партньорите по проекта от Австрия, Унгария и Сърбия.

В рамките на информационното събитие ще бъде проведена и лекция от водещия експерт от българска страна, г-н Деян Кавръков, която ще завърши с дискусия и неформална среща на чаша ароматно кафе.

Повече информация за събитието можете да научите от поканата и програмата на конференцията.

Потвърждения за участие може да се изпращат до 22.06.2017г. на e-mail: dilieva@bgfma.bg

 

"ВИФИ Академия за ФМ“ е проект, финансиран съвместно от ЕС, чрез Програма „Еразъм+“, който се реализира от ВИФИ България заедно с Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) като ключов партньор. Проектът включва екипи от България, Австрия, Унгария и Сърбия в рамките на „Стратегически партньорства“ и е насочен към сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на ЕС. ВИФИ България ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието й, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ЦРЧР.

------------------------------------------------------

Erasmus+co-founded.JPG


 

 

 

Стартира обучителната онлайн платформа със свободен достъп - ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт

Иновативната, многоезична, онлайн платформа за дистанционно обучение и самообучение по фасилити мениджмънт - „ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт“ - вече е открита и свободна за достъп от всички желаещи да се сертифицират и да получат професионално обучение и ценна среща с колеги и експерти.

"ВИФИ Академия за ФМ" представлява комплексна програма, включваща ключови теми от фасилити мениджмънта в 9 модула. Чрез изградените виртуални класни стаи и дискусионен форум се осъществява контакт в реално време с водещи експерти в областта.

Платформата е разработена с финансовата подкрепа на Програма Еразъм+ на ЕС и е достъпна на английски, немски, унгарски, сръбски и български език. Тя е насочена както към специалисти от бранша и действащи практици, които искат да надградят своите познания, така и към студенти и младежи, които желаят  да навлязат професионално в сферата на ФМ.

Свободният достъп, интерактивното, мобилно и гъвкаво обучение в платформата, изградената мрежа от експерти в областта и възможността за получаване на Европейски признат Сертификат е ключово предимство за всички, които искат да бъдат по-конкурентни и успешни.

Това е възможност напълно безплатно и гъвкаво да се придобият компетенции в една бързо развиващата се и динамична професия, каквато е Фасилими мениджмънта.

Повече за платформата може да научите от следната презентация: Presentation_WIFI Academy for Facility Management.pdf (1Mb)

За достъп до платформата е необходима единствено регистрация на www.wifi-fma.com

"ВИФИ Академия за ФМ“ е проект, финансиран съвместно от ЕС, чрез Програма „Еразъм+“, който се реализира от ВИФИ България заедно с Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) като ключов партньор. Проектът включва екипи от България, Австрия, Унгария и Сърбия в рамките на „Стратегически партньорства“ и е насочен към сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на ЕС. Фондация ФОРУМ носи цялата отговорност за съдържанието й, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ЦРЧР.

------------------------------------------------------

С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на СО, към район „Средец“ бе учреден Съвет на общността, който ще подпомага работата на районната администрация

Среща-представяне на новосъздадения Съвет на общността към районна администрация „Средец“ се проведе на 21 ноември в книжарница „Гринуич”.

Официални гости на събитието бяха общинските съветници - Иван Велков, заместник председател на СОС, Марта Георгиева, член на Програмния съвет на Програма Европа на Столична община и Михаил Владов, Председател на постоянната комисия за връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, столичният омбудсман Лилия Христова и координаторът на Програма Европа Цветомира Георгиева.

Събитието бе открито от общинския съветник Марта Георгиева, която приветства участниците от името на Програмния съвет на Програма Европа.

Йорданка Ганчева, ръководител на проекта и програмен директор на фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” представи процеса на създаване на Съвета, който е учреден в рамките на проект „Създаване на Съвет на общността към РА Средец”. Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016 г., реализиран е от фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град” и районна администрация „Средец” и се базира на добри практики за гражданско участие в развитите демокрации.

„За определяне на политиките за развитие на даден район е важно да бъдат взети под внимание мнението и потребностите на неговите граждани, каза г-жа Ганчева, затова създадохме един механизъм за съвместна работа и добра комуникация между тях и районната администрация на „Средец“, който да обединява усилията и експертизата на граждани, граждански организации и местна администрация и да подпомага развитието на района като чист, безопасен, удобен, зелен, устойчив, интересен, жив и ефективно управляван.

Съветът може да бъде от голяма полза за балансиране на отношенията между граждани и общински структури и ще допринесе за засилване и канализиране на разговора относно общностните въпроси.”

„Аз твърдо вярвам в тази формула – гражданите активно да подпомагат работата на районната администрация и декларирам своето партньорство със Съвета. Ще се вслушвам в препоръките на Съвета, когато са разумни, а когато смятам, че не са, ще излагам доводите си в подкрепа на моята гледна точка. Благодаря много на Столична община, която чрез Програма Европа подкрепи създаването на този Съвет“, каза Мария Ачкова, кмет на район „Средец“.

Павлина Петрова, изпълнителен директор на фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики“, представи членовете на Съвета, обръщайки специално внимание на притежаваната от тях допълваща се експертиза и обясни спецификата на Съвета. Той е независим граждански консултативен орган с двугодишен мандат, имащ за цел да повиши гражданското участие в процеса на създаване и прилагане на местни политики в „Средец“. На своите  публични и отворени за гражданите заседания, Съветът ще обсъжда и предлага решения на въпроси, свързани с обществения живот и развитието на района. От съществено значение за неговия успех са принципите,  върху които се изгражда, а именно отвореност и прозрачност, активно гражданско участие, диалог и търсене на баланс между частните и обществени интереси.

Ивайло Хлебаров от Сдружение „Фрагмент“ разказа повече за принципите на работа, целите и функциите на Съвета, разписани в правилника му за работа.

Към момента Съветът има 12 члена  – 7 представители на гражданите, 4 представители на граждански организации и 1 представител на микробизнеса в района. Сформирани са 6 тематични  работни групи: Транспорт и благоустройство; Образование (училища и детски градини), здравеопазване и детски права; Зелени площи, бездомни животни, спорт и детски игри; Култура, културно и историческо наследство; Търговия и търговски обекти; Обществен ред и сигурност

Изказаха се и членовете на Съвета, сред които Андрей Врабчев, скулптор, който обясни, че Съветът е отворен за нови членове и ако някой има сериозна кауза може да се включи в него. „Целта ни е тръгвайки от разрешаването на частни проблеми да създаваме модели за решаване на проблеми на ниво район.” – добави Андрей Врабчев.

Здрава Стоева, представител на Институт за приобщаващо образование и член на Съвета, представи работата на групата по „Образование, здравеопазване и детски права” по темата „Здравословно хранене на децата в училище”.

Активно участие в срещата взеха и жители на район „Средец“, които поставиха редица проблеми, изискващи спешно решение.

 

------------------------------------------------------

 

На 21.11.2016 г., от 18:30 ч. в книжарница Гринуич (с вход от бул. Витоша 37 и от ул. Солунска 21) ще представим новосформирания с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. - Съвет на общността към Районна администрация Средец.

Съветът е доброволен, консултативен орган за гражданско участие, който има за цел да подпомага и подобрява работата на районната администрация и да активира местната общност за включване в развитието на района и в решаването на важни за общността му проблеми.

Основна цел на инициаторите на Съвета бе да изградим механизъм за съвместна работа, който да подпомага развитието на района като чист, безопасен, удобен, зелен,  устойчив, интересен и ефективно управляван.

На срещата ще представим накратко процеса на създаване на Съвета, принципите върху, които се изгражда, неговите членове, първите теми, по които избра да работи, сформираните тематични работни групи и начините за контакт с тях.

Повече информация за събитието може да намерите тук.

 

Съветът е създаден в рамките на проект Създаване на Съвет на общността към РА Средец”, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. от фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град”  и РА „Средец”

------------------------------------------------------

 

С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА СРЕДЕЦ

Учреденият с финансовата подкрепа на Програма Европа на СО - Съвет на общността към РА Средец проведе първите си срещи. Към момента, Съветът се състои от 12 члена с широка експертиза - 7 представители на гражданите, 4 представители на граждански организации и 1 представител на бизнеса в района.

За краткия срок от своето сформиране досега, Съветът, подпомаган от модераторите, подкрепящи организационното му изграждане и укрепване, проведе три общи и четири тематични срещи по следните теми: Транспорт и инфраструктура, Гражданско наблюдение и контрол, Градска среда, Комуникация с гражданите и местната власт.

Сформирани бяха 6 тематични групи и бяха идентифицирани 15 подтеми и казуси, по които Съветът да работи.

Шестте тематични групи са както следва:

До момента към Съвета са се обърнали трима граждани, чиито проблеми са препратени за съдействие към кмета и администрацията на район Средец. По всички казуси са предприети мерки, а в случаите на излизане от компетенциите на района са уведомени компетентните институции.

Повече информация за Съвета може да намерите на Интернет страницата на Район Средец, в раздел "СЪВЕТ".

Повече информация за проекта, в рамките на който бе създаден Съвета и за финансиращата го Програма Европа може да намерите на в раздел Проекти.

* * *

Съветът е създаден в рамките на проект „Създаване на Съвет на общността към РА Средец”, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. от фондация „Форум” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град” и РА „Средец”.

------------------------------------------------------

Erasmus+co-founded.JPG

На 17 и 18 октомври 2016 година в Будапеща, Унгария, се проведе третата международна среща на партньорите по проект „ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт“, финансиран от програма Еразъм+.

На срещата беше представен и обсъден прогреса на дейностите по проекта. Специално внимание беше отделено на резултатите от проведения мониторинг и на индикаторите за резултат и успех на проекта. Отчетени бяха приключилите до момента дейности и бяха припомнени задълженията на всички партньори за публикуване на информация за проекта на Интернет страниците на организациите участницив проекта. Обсъден беше предстоящия старт и тест на иновативната обучителна платформа за онлайн дистанционно обучение по фасилити мениджмънт, която ще функционира на 5 езика - български, немски, унгарски, сръбски и английски и която представлява първи опит за създаване на отворен модел за дистанционно онлайн продължаващо професионално обучение в сферата на фасилити мениджмънта с възможности за самостоятелна подготовка.

 

 

Фондация ФОРУМ е партньор по проекта и отговаря за осъществяване на вътрешния мониториг на изпълнението на проекта.

Повече информация за проекта може да намерите в раздел Проекти.

* * *

ВИФИ Академия за ФМ“ е проект, финансиран съвместно от ЕС, чрез Програма „Еразъм+“, който се реализира от ВИФИ България заедно с Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) като ключов партньор. Проектът включва екипи от България, Австрия, Унгария и Сърбия в рамките на „Стратегически партньорства“ и е насочен към сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Настоящият текст е изготвен с финансовата помощ на ЕС. Фондация Форум носи цялата отговорност за съдържанието му, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ЦРЧР.

------------------------------------------------------

 

Учредителна среща на Съвет на общността към РА Средец

 

На 20 септември 2016 г. се проведе учредителната среща на Съвет на общността към РА Средец.

Събралите се представители на гражданската общност и бизнеса - Александър Гърдев (Управител на „Вход мениджър” ООД), Андрей Врабчев (активен гражданин на района), Борис Мархолев (Председател на сдружение „Родителско настоятелсътво към ОДЗ 18 – София”), Диана Алексиева (Психотерапевтичен институт по социална екология на личността), Здрава Стоева (Център за приобщаващо образование), Ирина Мутафчийска (Съюз на урбанистите в България), Mария Кавлакова (активен гражданин на района), Стефан Ангелов (активен гражданин на района) - учредиха Съвет на общността към РА Средец.

Съветът е доброволен и независим консултативен орган, който обединява граждани и организации, с цел изграждане на динамична, благоприятна, здравословна и справедлива среда в района. Чрез своята работа, той цели:

Основните принципи, на които се основава работата на съвета са - откритост и прозрачност; активно участие и ангажираност; ефективност (заседава на ранен етап с цел повлияване върху решението); реципрочност/обратна връзка; приемственост и цялостен подход – холистичен, интердисциплинарен, междусекторен.

Съветът се  учредява в рамките на проект „Създаване на Съвет на общността към РА Средец”, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. от фондация „Форум” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град” и РА „Средец”.

------------------------------------------------------

Erasmus+co-founded.JPG

На 04.10.2016 г. от 10.00ч. в хотел Новотел, София, партньорът ни WIFI България организира информационно събитие за представяне на единствената в България и Европа онлайн платформа за дистанционно и самостоятелно обучение в сферата на Фасилити мениджмънта, изградена в рамките на проект „ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт“, финансиран от програма Еразъм+.

Целта на събитието е да представи новосъздадената интернет базирана, иновативна и многоезична платформа за онлайн, дистанционно обучение и самообучение по Фасилити мениджмънт. Освен обучение тя дава и свободен достъп до ресурсен онлайн център, включващ анализи на водещи практики във фасилити мениджмънта, професионални статии, проучвания, изследвания, статистика, а всички, успешно завършили обучението си, ще получат и международен сертификат на ВИФИ.

Платформата и онлайн обучението са насочени както към действащи специалисти от бранша, които искат да надградят своите познания и да обменят опит с други колеги, така и към студенти и хора, които желаят да навлязат в сферата на ФМ. Всички успешно завършили обучението, ще получат международно признат сертификат на ВИФИ.

В рамките на информационното събитие ще бъде проведена и безплатна лекция от водещия експерт от българска страна, г-н Деян Кавръков, която ще завърши с дискусия и неформална среща на чаша ароматно кафе.

Повече информация за събитието можете да научите от тази Покана или на сайта на ВИФИ България.

Повече за проекта може да намерите в раздел Проекти на този сайт.

Платформата е достъпна на http://wifi-fma.com

* * *

ВИФИ Академия за ФМ“ е проект, финансиран съвместно от ЕС, чрез Програма „Еразъм+“, който се реализира от ВИФИ България заедно с Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) като ключов партньор. Проектът включва екипи от България, Австрия, Унгария и Сърбия в рамките на „Стратегически партньорства“ и е насочен към сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Настоящият текст е изготвен с финансовата помощ на ЕС. Фондация Форум носи цялата отговорност за съдържанието му, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ЦРЧР.

------------------------------------------------------

 

Предварителна среща на членовете на Съвет на общността към РА Средец

 

На 13 септември 2016 г. се проведе предварителна опознавателна среща на членовете на Съвета на общността към РА Средец.

На срещата присъстваха Здрава Стоева (Център за приобщаващо образование), Диана Алексиева (Психотерапевтичен институт по социална екология на личността), Контантин Петров (Да спасим „Цар Иван Асен II”), Стефан Ангелов (гражданин), Mария Кавлакова (гражданин), Ирина Мутафчийска (Съюз на урбанистите в България), Петър Кошничарски (Да спасим „Цар Иван Асен II”), както и представители на организациите, модериращи създаването на Съвета - Ивайло Хлебаров (Фрагмент), Милена Фетваджиева (Фрагмент), Драгомир Константинов (Зеленика) и Павлина Петрова (Форум).

На срещата присъства и районният кмет Мария Ачкова.

Представени бяха проекта, в рамките на който се създава съвета и финансиращата го Програма Европа 2016 на СО, както и предложението на модераторите на съвета за състав и правила за работа на Съвета. Обсъдени бяха възможностите за взаимодействие с Кмета на района (настоящ и бъдещ), както и предложения за теми, с които да стартира работата на Съвета.

Следващата среща, на която ще бъде учреден Съвета на общността към РА Средец, ще се състои на 20.09.2016 г., 18:30 ч., в сградата на РА „Средец.

Съветът се  учредява в рамките на проект „Създаване на Съвет на общността към РА Средец”, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. от фондация „Форум” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град” и РА „Средец”.

------------------------------------------------------

 

Приключи процедурата по набиране на номинации за членство в Съвет на общността към РА Средец

 

Успешно приключи процедурата по набиране на номинации за членство в Съвет на общността към РА Средец. Интерес за участие в Съвета заявиха 14 кандидата – 7 активни граждани на района, 1 фирма домоуправител, 1 неформална гражданска група - "Да спасим нашата улица Цар Иван Асен II" и 5 граждански организации - Съюз на урбанистите в България, Център за приобщаващо образование, Сдружение Психотерапевтичен институт по социална екология на личността, Регионален природозащитен център „На Ти с Природата” и Родителско настоятелство при ОДЗ „Детски свят”- 18 – гр. София.

Първата среща на заявилите интерес за членство в Съвета ще се състои на 13.09. 2016 г., от 18:30 часа в сградата на РА Средец.

Съветът се  учредява в рамките на проект „Създаване на Съвет на общността към РА Средец”, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. от фондация „Форум” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град” и РА „Средец”.

------------------------------------------------------

 

Удължава се срокът за изпращане на номинации за членство в създаващия се Съвет на общността към РА Средец

 

Във връзка със старта на сезона на летните отпуски, срокът за изпращане на номинации за членство в създаващия се Съвет на общността към РА Средец се удължава до 17:00 часа на 02.09.2016 г.

Съветът се  учредява в рамките на проект „Създаване на Съвет на общността към РА Средец”, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. от фондация „Форум” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град”, Спаси София и РА „Средец” и се базира на добри практики за гражданско участие в развитите демокрации.

Той е независим граждански консултативен орган с двугодишен мандат, имащ за цел повишаване на гражданското участие в процеса на създаване и прилагане на местни политики в Средец. На своите  публични и отворени за гражданско участие заседания, Съветът ще обсъжда и предлага решения на въпроси, свързани с обществения живот и местните политики за развитие на района. От съществено значение за неговия успех са принципите върху, които се изгражда, а именно отвореност и прозрачност, активно гражданско участие, ангажираност, диалог и търсене на баланс между частните и обществени интереси.

С цел осигуряване на максимална представителност, но и оперативна ефективност в работата на съвета, се предвижда неговият състав да бъде от 15 члена с право на глас, всеки от които има свой официален заместник.

Окончателният състав на съвета зависи от броя и вида на получените номинации. Основната идея е той да включва: по 1 гражданин от различните части на района (условно 5), по 1 представител на граждански организации, работещи в областите: хора в неравностойно положение, здравеопазване, образование, околна среда, култура и спорт, градско планиране (архитектура и градоустройство, транспорт и инфраструктура) и 3-ма представители на малкия и микробизнес в района.

НОМИНАЦИИ се приемат на адрес: гр. София 1000, ул. "Леге" № 6 или на имейл адрес:savet@sredec-sofia.org в срок до 17:00 часа на 02.09.2016 г.

Повече информация за допустимите кандидати, процедурите за участие и критериите за избор може да намерите на Интернет страницата на район Средец, Столична община:

http://sredec-sofia.org/uploads/savet/Pokana_nominacii.pdf

http://sredec-sofia.org/uploads/savet/Mechanism%20za%20izbor%20na%20chlenove.pdf

или

на Интернет страницата на фондация Форум: http://www.forum-bg.org/?cid=26

------------------------------------------------------

 

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС НА СЪВЕТ НА ОБЩНОСТТА КЪМ РА „СРЕДЕЦ”

 

Уважаеми колеги и съграждани,

Отправяме покана за заявяване на интерес и за изпращане на номинации за членство с право на глас в създаващия се Съвет на общността към РА Средец.

Съветът се  учредява в рамките на проект „Създаване на Съвет на общността към РА Средец”, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. от фондация „Форум” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град” и РА „Средец” и се базира на добри практики за гражданско участие в развитите демокрации.

Амбицията на проекта е да създаде условия за диалог и активно участие на гражданите в изграждането на динамична, благоприятна и справедлива среда в район „Средец”.

Съветът е независим граждански консултативен орган с двугодишен мандат, имащ за цел повишаване на гражданското участие в процеса на създаване и прилагане на местни политики в Средец. На своите  публични и отворени за гражданско участие заседания, Съветът ще обсъжда и предлага решения на въпроси, свързани с обществения живот и местните политики за развитие на района. От съществено значение за неговия успех са принципите върху, които се изгражда, а именно отвореност и прозрачност, активно гражданско участие, ангажираност, диалог и търсене на баланс между частните и обществени интереси.

С цел осигуряване на максимална представителност, но и оперативна ефективност в работата на съвета, се предвижда неговият състав да бъде от 15 члена с право на глас, всеки от които има свой официален заместник.

В качеството си на модератори на учредяването на Съвета, предлагаме съставът на членовете с право на глас да включва балансираното участие на представители на три обществени групи – активни граждани; граждански организации, изпълнителни комитети и неформални граждански групи и представители на микро и малкия бизнес в района.

Окончателният състав на съвета зависи от броя и вида на получените номинации. Основната идея е той да включва: по 1 гражданин от различните части на района (условно 5), по 1 представител на граждански организации, работещи в областите: хора в неравностойно положение, здравеопазване, образование, околна среда, култура и спорт, градско планиране (архитектура и градоустройство, транспорт и инфраструктура) и 3-ма представители на малкия и микробизнес в района.

Основните изисквания за номинации и критериите за избор по групи са, както следва:

-       попълнено заявление в свободен стил, което да включва минимум: име, адрес по адресна регистрация, телефон, пощенски и/или електронен адрес за обратна връзка, област на интерес, свързана с развитието на района (напр. градско планиране, озеленяване, спорт, култура, общностни инициативи и т.н.), защо желаете да се включите в Съвета и с какво бихте могли да помагате в работата му.

-       изразена подкрепа от минимум 10 съграждани от района.

-       заявление в свободен стил, което да включва минимум: име, адрес по регистрация, телефон, пощенски и електронен адрес за обратна връзка, поле на експертиза, област на интерес, свързана с развитието на района (напр. градско планиране, озеленяване, спорт, култура, общностни инициативи и т.н.), защо желаете да се включите в Съвета и с какво бихте могли да помагате в работата му.

-       кратко описание на до 5 проекта, проблема или кампании, по които е работено/се работи в момента.

-       попълнено заявление в свободен стил, което да включва минимум: име, адрес по регистрация и адрес на собственика по адресна регистрация, телефон, пощенски и електронен адрес за обратна връзка, област на интерес, свързана с развитието на района (напр. градско планиране, озеленяване, спорт, култура, общностни инициативи и т.н.), защо желаете да се включите в Съвета и с какво бихте могли да помагате в работата на му.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ НОМИНАЦИИ на адрес: гр. София 1000, ул. "Леге" № 6 или на имейл адрес: savet@sredec-sofia.org в срок до 29.07.2016 г.

Предварителните резултати от проведения избор ще бъдат обявени в срок до  31.07.2016 г. на интернет страниците на РА Средец и фондация Форум, както и на информационното табло в РА Средец. В същия срок ще бъдат уведомени писмено и всички подали заявления и посочили електронен адрес за обратна връзка.

Повече информация за Съвета, механизмът за избор на членове с право на глас и проекто-правилата за работа може да намерите на www.sredec-sofia.org в раздел Съвет.

* * *

Проект „Създаване на Съвет на общността към РА Средец” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. от фондация „Форум”. Официални партньори по проекта са сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град” и РА „Средец”.

 

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС НА СЪВЕТ НА ОБЩНОСТТА КЪМ РА „СРЕДЕЦ”

------------------------------------------------------

 

На 20.07.2016 г., се проведе фокус група с представители на администрацията на район Средец. Фокус групата се организира в рамките на проект "Създаване на Съвет на общността към РА Средец", изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 от фондация Форум в партньорство със сдружение „Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група Град”, гражданска инициатива „Спаси София” и Районна администрация „Средец".

Основна цел на фокус групата бе да идентифицира и обсъди проблемите и областите, в които Съветът и администрацията на района могат да работят заедно. Очертаха се няколко области като култура, спорт, управление на публичните пространства и различни видове кампании - за събиране на мнения по отделни казуси, за облика на района, за по-активно прилагане на Закона за етажната собственост и други.

Повече информация за създаващия се Съвет на общността може да бъде намерена на Интернет страницата на район Средец, раздел Съвет: http://sredec-sofia.org/bg/page/898/novini-ot-syveta

За контакти с екипа на проекта и съвета: savet@sredec-sofia.org

------------------------------------------------------

 

На 19.07.2016 г., се проведе фокус група с представители на гражданската общност и малкия бизнес в район Средец. Фокус групата се организира в рамките на проект "Създаване на Съвет на общността към РА Средец", изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 от фондация Форум в партньорство със сдружение „Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група Град”, гражданска инициатива „Спаси София” и Районна администрация „Средец".

Основна цел на фокус групата бе да идентифицира и обсъди проблемите на отделните части на района, което ще позволи тяхното по-нататъшно групиране и определяне на теми, с които да стартира работата на Съвета на общността в района.

Повече информация за проекта може да бъде намерена тук.

Повече информация за създаващия се Съвет на общността може да бъде намерена на Интернет страницата на район Средец, раздел Съвет: http://sredec-sofia.org/bg/page/898/novini-ot-syveta

За контакти с екипа на проекта и съвета: savet@sredec-sofia.org

------------------------------------------------------

 

На 20.06.2016 г. (понеделник), от 18:30 часа в кино Влайкова, с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община, се състоя среща на екипа по проект "Създаване на Съвет на общността към РА Средец" с общността на района.

Целта на срещата бе да бъде обсъдена идеята за създаване на Съвет на общността в района и да бъде получена обратна връзка от гражданите и техните организации и неформални групи относно възможностите за участие и принос в работата на съвета.

На срещата присъстваха жители на района, организаторите на проекта и представители на РА„Средец“. Бяха представени и обсъдени възможности за ролята и структурата на Съвета. Гражданите се включиха със свои предложения за основните теми на работа, състава на Съвета и предизвикателствата пред жителите на район „Средец“.

В срещата се включиха и Ирина Йорданова - общински съветник и Председател на програмния съвет на Програма Европа на СО, Михаил Владов - общински съветник и Председател на постоянната комисия за връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Марта Георгиева - общински съветник и член на програмния съвет на Програма Европа на СО, Надежда Ангелска, Координатор на Програма Европа, Лилия Христова - Столичен Омбудсман и не на последно място Мария Ачкова, кмет на район „Средец“. Всички те подчертаха важността на участието на гражданите в местното самоуправление и създаването на активни местни общности.

Предстои жителите да номинират членове на Съвета на общността и да се доразвият правилата за неговата работа.

Съветът, който се създава в рамките на проект одобрен, финансиран и подпомогнат от Програма Европа 2016 на Столична община, има амбицията да се превърне в консултативен орган за гражданско участие, който да подпомага и подобрява работата на районната администрация и да активира местната общност за включване в развитието на района и решаването на важни за общността му проблеми.

Повече информация за проекта може да бъде намерена тук.

За контакти с екипа на проекта и съвета: savet@sredec-sofia.org

------------------------------------------------------

 

На 20.06.2016 г. (понеделник), от 18:30 часа в кино Влайкова, с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община, ще се състои среща на екипа по проект "Създаване на Съвет на общността към РА Средец" с общността на района, на която ще бъде обсъдена идеята за създаване на Съвет на общността в района.

Целта на срещата е да бъде получена обратна връзка от гражданите и техните организации и неформални групи относно възможностите за участие и принос в работата на съвета. Участниците в срещата ще бъдат поканени да споделят мнение относно най-важните, нетърпящи отлагане проблеми на район Средец, с които да стартира работата на Съвета.

Повече подробности за проекта, който е одобрен, финансиран и подпомогнат от Програма Европа 2016 на Столична община, може да намерите в раздел Проекти.

Предварителна програма на събитието

------------------------------------------------------

 

На 19.05.2016 г. стартира проект за създаване на Съвет на Общността към РА „Средец”. Проектът се финансира от Програма Европа 2016 г. на Столична община и се изпълнява от група граждански организации  - фондация „Форум”, сдружение „Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група Град” и гражданска инициатива „Спаси София” - в партньорство с Районна администрация „Средец”.

Създаването на тази общностна структура цели катализиране на процесите по изграждане на динамична, благоприятна и справедлива среда в район „Средец” и повишаване на взаимното доверие между районната администрация и гражданите.

Повече за проекта, неговите цели, дейности и бюджет може да намерите в раздел Проекти.

------------------------------------------------------

Erasmus+co-founded.JPG

Между 18 и 24 април 2016 г. в София се проведе втората част на обучението на обучители в рамките на проект ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт. В обучението взеха участие експерти, представители на официалните партньори по проекта, от България, Унгария, Сърбия и Австрия.

Първите два дни от обучението бяха посветени на работата с разработената онлайн платформа - изучаване на функционалностите на платформата, тестване на отделните функции и инструменти в симулационен режим и други.

Третият, четвъртият и петият ден от обучението бяха посветени на подобряване на дидактическите умения на обучителите.

Участниците в обучението, самите те експерти в сферата на фасилити мениджмънта, обмениха опит, ноу-хау и идеи във връзка с предстоящият старт и тест на платформата.

Платформата, която е иновативен инструмент за онлайн дистанционно обучение по фасилити мениджмънт ще функционира на 5 езика - български, немски, унгарски, сръбски и английски и представлява първи опит за създаване на отворен модел за дистанционно онлайн продължаващо професионално обучение в сферата на фасилити мениджмънта с възможности за самостоятелна подготовка.

Фондация ФОРУМ е партньор по проекта и отговаря за осъществяване на вътрешния мониториг на изпълнението на проекта.

Повече за съдържанието на проведеното обучение може да намерите в програмата на обучението, а повече информация за самия проект може да намерите в раздел Проекти.

* * *

"ВИФИ Академия за ФМ“ е проект, финансиран съвместно от ЕС, чрез Програма „Еразъм+“, който се реализира от ВИФИ България заедно с Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) като ключов партньор. Проектът включва екипи от България, Австрия, Унгария и Сърбия в рамките на „Стратегически партньорства“ и е насочен към сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Тази публикация е направена с финансовата подкрепа на ЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация ФОРУМ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС или на ЦРЧР.

------------------------------------------------------

На 27.03.2016 г. приключи проект АКТИВНО РОДИТЕЛСТВО: Активиране на училищните настоятелства за по-активно включване на родителите в процесите на вземане на решения и формулиране на училищни политики”.

Активното родителство е постоянен процес, който далеч надхвърля годините от ранното развитие на детето. Този процес е силно потребен за времето на ученическите години, тъй като само чрез здрава връзка между учителите и родителите, училището може да отговори на индивидуалните потребности на всяко дете. Това се отнася с особена важност за настоящите български условия, в които училището и образователната сисетема, като цяло, постоянно подават противоречиви, неадекватни, остарели сигнали към учениците.

Изхождайки от максимата, че активният добронамерен и подкрепящ родител е по-ценен и по-значим фактор - както за детето си, така и за училището му - от всяка институционална намеса, Асоциация за образователно лидерство и фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” инциираха изпълнението на проект „АКТИВНО РОДИТЕЛСТВО: Активиране на училищните настоятелства за по-активно включване на родителите в процесите на вземане на решения и формулиране на училищни политики”. Проектът намери финансова подкрепа в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и започна работа през пролетта на 2015 г.

Екипи от 4 пилотни училищни настоятелства в България бяха ангажирани с дейности, касаещи мониторинг на училищни политики в СОУ Любен Каравелов, гр. Копривщица, 9 ОУ П.К. Яворов, гр. Благоевград, 5 ОУ Алеко Константинов, гр. Пловдив и 104 ОУ Захари Стоянов, гр. София.

„АКТИВНО РОДИТЕЛСТВО” имаше за цел да повиши активността и ангажираността на училищните настоятелства в дейността на училището. Това можеше да обхваща различни инициативи от участието им при формиране на училищните политики и изработване на инструменти за прилагането и/или наблюдението им до окуражаване на родителите да предлагат нови решения и подходи за промяна и подобряване на образователната среда.

Бяха реализирани следните дейности:

- Изготвен е анализ на нормативната уредба, касаеща дейността на училищните настоятелства;

- Изготвен е анализ на правомощията, които имат настоятелствата в България и преглед на най-добрите европейски и световни практики по отношение на включването на родителите и обществеността в планиране и провеждане на училищни политики;

- Създаден е модел за текущ мониторинг на дейността на училищата в България от училищните настоятелства;

- Направено е обучение за провеждане на мониторинг на екипи от 4 пилотни училищни настоятелства на СОУ Любен Каравелов, гр. Копривщица, 9 ОУ П.К. Яворов, гр. Благоевград, 5 ОУ Алеко Константинов, гр. Пловдив и 104 ОУ Захари Стоянов, гр. София;

- Проведе се текущ мониторинг в 4те пилотни училища от вече обучените екипи на училищните настоятелства;

-  На основата на проведения мониторинг са изработени и внесени за обсъждане с училищните ръководства на 4те училища предложения за конкретни действия и промени в конкретните мониторирани политики;

- Направени са анализ и оценка на дейността на училищните настоятелства по време на мониторинга с цел усъвършенстване на модела;

- Опитът от приключилия проект беше споделен между партньорите пилотни училища и с представители на други заинтересовани страни на заключителна конференция.

В допълнение към основните дейности по проекта, екипът на фондация ФОРУМ проведе обучение на екипа на Асоциация Образователно Лидерство за повишаване на капацитета му за провеждане на мониторинг на училищни политики.

В рамките на проведения мониторинг върху провеждани в училище политики, училищните настоятелства се спряха върху следните области:

-       Качество на учебния процес с цел формулиране на ясни критерии и методи на оценяване знанията на учениците и процеса на усвояване;

-       Здравословни условия в училище;

-       Превенция на гръбначните изкривявания сред учениците, които според експертите са един от най-сериозните здравословни проблеми сред децата и подрастващите, придобиващ размерите на епидемия;

-       Привличане и прием на ученици, и работа с местната администрация с цел избягване на вторична сегрегация;

-       Осигуряване на публичност и прозрачност в работата на училището с цел активиране на родителите и включването им в по-активна работа с учителите и училищното ръководство.

Изпълненеието на проекта в 4те пилотни училища доведе до следните изводи и заключения:

-       че повечето родители имат желание и амбиции да участват в определяне на условията, в които се случва училишния живот на техните деца;

-       че когато има разбиране между училищното ръководство и училищното настоятелство, дори и най-трудните задачи, които си поставят, могат да бъдат реализирани на практика;

-       вследствие на засиленото родителско участие в живота на училището може да се промени към по-добро не само физическата среда, в която учат учениците, но и да се повиши доверието между родители и учители;

-       училищните политики могат да бъдат мониторирани и да стават по-прозрачни без това да води до конфликти или общи проблеми между двете групи – родители и учители;

-       повишаването на доверието и средата на общуване между родители и учители рефлектира и върху учениците.

Независимо от ограничените съвещателни функции, които Законът за предучилищното и училищното образование предоставя на училищните настоятелства, те могат реално да участват в управлението на училището. Ролята на родителя в училището е съществена част от работата на тази образователна институция. Проектът нагледно и практически доказа, че сериозният капацитет, който имат една голяма част от настоятелствата може да бъде „раздвижен” и активиран, като и родителите, и местната общност като цяло бъдат пряко ангажирани с провежданите в училището дейности и политики в името на добруването на децата в дадено училище.

Направените в рамките на проекта анализи и доклади могат да бъдат намерени на Интернет страниците на партньорите: www.aol.bg и www.forum-bg.org.

------------------------------------------------------

На 20 март 2016 г. се проведе финалното събитие по проект “Активно родителство: модел за насърчаване на включването на училищните настоятелства във формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство”. В рамките на събитието, включените в проекта училищни настоятелства, представиха резултатите от извършения от тях мониторинг на училищни политики.

Повече за събитието и за темите и резултатите от извършените в рамките на проекта наблюдения може да прочетете във Фейсбук страницата на проекта - Активно родителство

------------------------------------------------------

На 21 и 22 февруари 2016 г., екипът на фондация ФОРУМ проведе обучение на екипа на Асоциация образователно лидерство за повишаване на капацитета му за мониторинг на публични политики, с акцент върху образователните и училищните политики.

През първия ден от обучението екипът на АОЛ бе запознат с основните стъпки при извършването на мониторинг и оценка на публични политики, както с методите и инструментите, които могат да бъдат използвани. Вторият ден бе посветен на групова практическа работа, в това число обсъждане на реални казуси.

Обучението е част от дейностите по проект “Активно родителство: модел за насърчаване на включването на училищните настоятелства във формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Програма

Мониторинг и оценка на училищни политики

Методи и инструменти за мониторинг и оценка на училищни политики

------------------------------------------------------

Erasmus+co-founded.JPG

От 25 до 29 януари 2016 година, в София се състоя част първа на обучението за обучители в рамките на проект ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт. В обучението взеха участие експерти, представители на официалните партньори по проекта, от България, Унгария, Сърбия и Австрия.

През първите четири дни от обучението обучителите от Австрия представиха: разработените за целите на проекта 9 обучителни модула и инструменти за оценка на получените знания; обучителната методология и инструменти; Програмата п

Петият ден бе посветен на представянето на интерфейса и функционалностите на разработената в рамките на проекта обучителна платформа за онлайн обучение и самоподготовка.о Фасилити мениджмънт и съдържанието на всеки един курс - програма, скрипти, конкретни случаи за разглеждане, упражнения, тестове, презентации, бележки и други учебни материали.

Участниците в обучението, самите те експерти в сферата на фасилити мениджмънта, обмениха опит, ноу-хау и идеи за усъвършенстване на платформата.

Платформата за онлайн обучение по фасилити мениджмънт ще бъде официално открита през май 2016 година, когато ще стартират първите онлайн курсове.

 

Платформата, която е иновативен инструмент за онлайн дистанционно обучение по фасилити мениджмънт ще функционира на 5 езика - български, немски, унгарски, сръбски и английски и представлява първи опит за създаване на отворен модел за дистанционно онлайн продължаващо професионално обучение в сферата на фасилити мениджмънта с възможности за самостоятелна подготовка.

Фондация ФОРУМ е партньор по проекта и отговаря за осъществяване на вътрешния мониториг на изпълнението на проекта.

Повече за съдържанието на проведеното обучение може да намерите в програмата на обучението, а повече информация за самия проект може да намерите в раздел Проекти.

* * *

"ВИФИ Академия за ФМ“ е проект, финансиран съвместно от ЕС, чрез Програма „Еразъм+“, който се реализира от ВИФИ България заедно с Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) като ключов партньор. Проектът включва екипи от България, Австрия, Унгария и Сърбия в рамките на „Стратегически партньорства“ и е насочен към сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Тази публикация е направена с финансовата подкрепа на ЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация ФОРУМ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС или на ЦРЧР.

------------------------------------------------------

Erasmus+co-founded.JPG

 

Международен екип от експерти изгради цялостна обучителна програма към "ВИФИ Академия за Фасилити мениджмънт"

Завърши създаването на обучителните материали и инструментите за оценка към 9 те модула на програмата "ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт" на английски език. Предстои техния превод на още 4 езика - немски, унгарски, сръбски и български.

Експерти на австрийския партньор по проекта, ВИФИ Австрия, създадоха сриптове, казуси, упражнения и презентации към 7 от общо 9те модула на Академията и ги адаптираха от преподаване тип "класна стая" към дистанционна онлайн форма на обучение и самообучение. Създадени бяха и инструменти за оценка към съответните модули, които да служат за адекватна оценка на придобитите онлайн знания. Ескпертите по ФМ от партньорските организации от Сърбия, Унгария и България подпомагаха активно работата на австрийския екип.

Експертите на ВИФИ България надградиха програмата на "ВИФИ Академия за ФМ" с 2 напълно нови и иновативни модула, вкючващи Европейските ФМ стандарти и Добрите практики, тенденции и стратегии в ФМ.

Представяме ви кратко описание на всичките 9 модула и техните основни цели, които са както следва:

Въведение във Фасилити мениджмънта. Стандарти на CEN за Фасилити мениджмънт 15221 1-7 – Модулът представя основните елементи, необходими, за да се направи преглед на широката гама от функции и процеси във фасилити мениджмънта.

Цел на модула:

Да запознае с основните, свързани с практиката, принципи на ФМ, знанията от което могат да бъдат приложени непосредствено след завършване на модула посредством специфични действия и мерки, които допринасят за подобрение на оперативната инфраструктура. Да направи въведение в Европейските стандарти във ФМ - CEN 15221 1-7.

Фасилити Мениджъра като Мениджър. Мениджърски умения – Въведение в реториката; Методи за подготовка и провеждане на срещи; Техники за визуализация; Целенасочена визуализация и представяне на сложни теми.

Цел на модула:

Подобряване на основни мениджърски умения на участниците в обучението в сферата на комуникацията и разрешаването на конфликти, незаменими в разнообразната сфера на фасилити мениджмънта.

Фасилити мениджмънт услуги. Управление на услугите – Доставяне на услуги; Правни принципи; Гарантиране на качеството; Вътрешнофирмено управление или аутсорсинг на охранителни услуги, хотелиерски услуги, складиране на отпадъци, куриерски услуги, поддръжка на площадки; почистване; пране и хигиена; поддръжка на текстил; специализирано почистване; кетъринг; логистика, високоприоритетни дейности и поддръжка; безопасност.

Цел на модула:

Запознаване с основните области на ФМ, строителството и услуги в областта на инфраструктурата, поставени в центъра на качественото и количествено оценяване, с основен фокус върху ценовия натиск. Темите са управление и поддръжка, почистване, безопасност и др.

Управление на проекти, качество и околна среда - A) Проектен мениджмънт: Кога един проект се счита за проект? – Съдържание на ПМ – Организация на проекта – План на проекта – Дейности по проекта – Край на проекта. Управление на качеството: Въведение в ISO, CEN и други стандарти – Цялостно управление на качеството – Гарантиране на качеството – Удовлетвореност на клиента – Одити -  Споразумения за предоставяне на услуги. Б) Управление на риска: Анализ на риска. В) Управление на безопасността/Правни основания: Основи на правната уредба в ЕС; Насоки; Национална нормативна уредба; Строителни норми; Нормативни стандарти и съответствие; Отговорности; Управление на гаранцията. Г) Защита на околната среда; Управление на отпадъците; Практическо приложение; Концепция за складиране на отпадъците; Концепция за управление на отпадъци; Отпадъци от строителство и разрушаване на сгради.

Цел на модула:

Професионално управление на фазите на стандартен процес  и откриване на връзките помежду им; управление на качеството, риска, безопасността и влиянието върху околната среда.

Енергиен мениджмънт. Ново строителство, реконструкция, възстановяване – понятия и техники за енергиен мениджмънт. Принципи на фасилити планирането, външни за планирането фактори за преустройство, обновяване и строеж на нови сгради: Стандарти на работното място – области на планирането: координация на хората, отговорни за планирането, доставката и снабдяването – проверка на качеството и фактори за финално одобрение.

Цел на модула:

Развиване на основни умения за Енергиен мениджмънт. Придобиване на знания относно връзките между фазите в един строителен проект. Съответствие с външни фактори (стандарти, законодателство), насочено към хора, отговарящи за планирането или строежа, с цел придобиване на необходимите знания за участие в тръжни процедури.

Приложна икономика, бюджетиране и финанси за ФМ. Отдаване под наем – А) Цели и конфликти между поставените цели; Разглеждане на ФМ във фазите на проекта; ФМ като приложна икономика: счетоводен баланс, отчети за приходите и разходите, счетоводство на разходите и управлението, управление на разходите, парични потоци, финансово планиране, бюджетиране; ФМ Бюджет; Разходи през жизнения цикъл на проекта; Разходи за строеж, Автоматизирани процеси във ФМ – контролиране; Анализ на разходи и ползи; Анализ на ефективността на разходите; Контрол на разходите във ФМ; Процес по непрекъснато подобрение  Б) Управление на договори и наематели.

Цел на модула:

Предоставя необходимите знания от приложната икономика, посредством които може да се вземат правилни решения в областта на ФМ, запознава с успешните методи за бюджетиране и приложните системи за контролинг.

Автоматизиран Фасилити Мениджмънт. Софтуерни Инструменти и Приложения за ФМ – А) Автоматизиран ФМ; Разработване на собствена система за автоматизиран ФМ на компанията: проектиране на процесите, структура на данните, процедура за придобиване на система за автоматизиран ФМ; Представяне на различните видове системи и ФМ софтуер. Б) Практически софтуерни инструменти и приложения.

Цел на модула:

Участниците в обучението да се запознаят с използването на компютъризирана обработка на данни за ФМ. Специфични за ФМ софтуерни инструменти и приложения.

Стратегии и добри практики в областта на ФМ – Фасилити стратегии; Основни процеси; Организационни структури; Политика на обществените поръчки, аутсорсинг стратегии; Управление на риска; Получаване на информация; Законодателство и стандартизация; Алтернативни стратегии на работното място; Сравнителен анализ; Аутсорсинг; Договаряне; Управление на изпълнението; Ключови показатели за успех; Тенденции и добри практики в областта на ФМ.

Цел на модула:

Въвеждане на цялостен подход в корпоративното управление посредством методите на стратегическия ФМ и инструментите на сравнителния анализ.

Разработване на проект – Модулът повтаря и дава повече информация по темите от предишните модули, базирайки се на примери от практиката. Участниците, преминали успешно през предходните 8 модула получават достъп до финалния  тест на Академията. Освен него, за да могат да получат сертификат за успешно завършено обучение, участниците в обучението имат задачата да разработят кратка проектна работа  (8-10 стр.) върху казус от практиката им в сферата на ФМ и да я представят пред изпитно жури във виртуална класна стая.

Цел на модула:

Сертифициране на всички участници, които успешно са преминали през предходните осем модула.

"ВИФИ Академия за ФМ“ е проект, финансиран съвместно от ЕС, чрез Програма „Еразъм+“, който се реализира от ВИФИ България заедно с Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) като ключов партньор. Проектът включва екипи от България, Австрия, Унгария и Сърбия в рамките на „Стратегически партньорства“ и е насочен към сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Тази публикация е изготвена с финансовата помощ на ЕС. Фондация ФОРУМ носи цялата отговорност за съдържанието й, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ЦРЧР.

------------------------------------------------------

На 21.11.2015 г. приключи проект “За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между НПО сектора, Столична община, районните администрации и Столичен общински съвет”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009 – 2014).

Основна цел на проекта бе да създаде работещо партньорство между неправителствения сектор, Столична община, районните администрации и Столичен общински съвет.

В рамките на проекта бяха реализирани следните дейности:

1. Създаване на мрежа за междусекторно партньорство ФОРУМ ЗА СОФИЯ

Основни цели на мрежата:

- Да бъде медиатор, подкрепящ диалога между гражданския и публичния сектор и място, където двата сектора се срещат за конструктивен диалог и обсъждане на проблеми в търсене на консенсусни решения.

- Да бъде изграден устойчив мост между гражданите и местната власт, както и да бъде осигурен пряк достъп на общинската администрация до капацитета и натрупаната в неправителствения сектор експертиза.

В рамките на тази дейност:

2. Развитие на мрежата за междусекторно партньорство ФОРУМ ЗА СОФИЯ

Проведени бяха общо 5 срещи на мрежата:

3. Дейности за публичност на проекта и работата на мрежата

С цел осигуряване на публичност на проекта и работата на мрежата бе създадена Интернет страница на мрежата  - www.forumzasofia.net и бяха изготвени, публикувани, отпечатани и разпространени по пощата по 100 копия от 7те броя на бюлетина на мрежата.

4. Финално събитие

Финалното събитие по проекта се проведе на 19.11.2015 г. в Бест Уестърн Сити София хотел. В рамките на събитието бяха проведени дискусии между граждани, представители на неправителствения сектор, Столичния омбудсман, Столична община, районните администрации и СОС, организирани в 3 паралелни работилници със следните теми:

-  Как заедно да отстояваме обществения интерес в столицата?

-  София достъпна за всеки

-  Как да направим София по-зелена?

Период на изпълнение на проекта: 21.11.2014 – 21.11.2015

Общо изразходвани средства по проекта: 4727,93 евро

Собствено участие на Бенефициента в бюджета на проекта: 13,86%

------------------------------------------------------

Излезе финалния Брой 12 (цветна версиячерно-бяла версия за печат) на месечния бюлетиниздаван в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в Българияпо Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

В броя правим равносметка на изминалата една година от старта на проекта, през която наблюдавахме диалога и свързаните с развитието на градската среда политики в столицата.

Брой 12 на бюлетина е достъпен в раздел "Материали и публикации" и в раздел "Бюлетин".

Коментари по разглежданите в бюлетините въпроси, както и по други теми и казуси свързани с градската среда и диалога в столицата можете да споделяте на Фейсбук страницата на проекта: Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС.

Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите в раздел „Проекти".

 

Бюлетинът се издава с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на материалите носи фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

------------------------------------------------------

Излезе Брой 11 на месечния бюлетин, издаван в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в Българияпо Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

В Брой 11 ще намерите:

- Може ли София да се превърне в зелен град – мисията невъзможна?!

- Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма

Единадесетият брой на бюлетина е достъпен тук, в раздел "Материали и публикации" и в раздел "Бюлетин".

Коментари по разглежданите в бюлетина въпроси, както и по други теми и казуси свързани с градската среда в столицата можете да споделяте на Фейсбук страницата на проекта: Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС.

Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите в раздел „Проекти".

Бюлетинът се издава с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на материалите носи фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

------------------------------------------------------

Излезе Брой 10 на месечния бюлетин, издаван в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в Българияпо Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Посветихме Брой 10 на градската мобилност и на културното наследство на града ни.

В него ще намерите:

- За градската мобилност и паркингите в София

- Ролята на общините в опазване на културното ни наследство

- Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма

Десетият брой на бюлетина е достъпен тук, в раздел "Материали и публикации" и в раздел "Бюлетин".

Коментари по разглежданите в бюлетина въпроси, както и по други теми и казуси свързани с градската среда в столицата можете да споделяте на Фейсбук страницата на проекта: Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС.

Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите в раздел „Проекти".

Бюлетинът се издава с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на материалите носи фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

------------------------------------------------------

Излезе Брой 9 на месечния бюлетин, издаван в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Посветихме Брой 9 на прозрачността в работата на местната власт в столицата, изразена чрез уебстраниците на СО, СОС и ОП Екоравновесие.

В него ще намерите:

- Общинско предприятие „Екоравновесие” – още един повод да поговорим за прозрачността на местната власт в столицата

- Публично обсъждане на бюджета на София за 2016 година – извинете, вие сериозно ли?

- Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма

Деветият брой на бюлетина е достъпен тук, в раздел "Материали и публикации" и в раздел "Бюлетин".

Коментари по разглежданите в бюлетина въпроси, както и по други теми и казуси свързани с градската среда в столицата можете да споделяте на Фейсбук страницата на проекта: Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС.

Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите в раздел „Проекти".

Бюлетинът се издава с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на материалите носи фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

-------------------------------------------------

На 19.11.2015 година в Бест Уестърн София Сити Хотел се състоя финалното събитие по проект „За по-добро управление на София – създаване на работещо партньорство между НПО сектора,  Столична община, районните администрации и Столичен общински съвет”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

В рамките на събитието бяха проведени дискусии между граждани, представители на неправителствения сектор, Столична община, районните администрации и СОС, организирани в 3 паралелни работилници със следните теми:

Повече информация за събитието може да научите от Брой 7 на информационния бюлетин на мрежата за междусекторно партньорство ФОРУМ ЗА СОФИЯ, който е достъпен тук.

-------------------------------------------------

Гражданска инициатива СОФИЯ ЗЕЛЕНА СТОЛИЦА

22 неправителствени организации от София, в това число и ФОРУМ, се обединиха около гражданска инициатива - СОФИЯ ЗЕЛЕНА СТОЛИЦА. Инициативата е отворена група от НПО организации, които застават зад обща кауза за про-активно екологично развитие на София.

Нашата кауза има за цел да ангажира общественото и политическо внимание, енергия и ресурси за превръщането на София от един от градовете с най-влошени екологични показатели в Европа в истински Еко град, следващ политика за устойчиво развитие, който да бъде пример и лидер региона.

Инициативата създаде мащабна програма от мерки и проекти, които в следващите 5 -7 години могат да преобразят града от периферна за Европа „провинциална“ столица в зелен лидер с ярка идентичност. Платформата е адресирана до градската управа на София, но и към обществото като цяло.

Чрез тази инициатива ние искаме да активираме прогресивни проекти с мащабно въздействие върху градската среда, екологията и свързаните с тях здраве и щастие на населението.

Ние разпознаваме големия природен капитал на София, който може да бъде изпозван за основа в изграждането на нова идентичност на столицата като зелен град и отличаването и в световната конкуренция между зелените градове.

Към момента в Инициативата участват:

“Грийнпийс” - България,
„Велоеволюция“,
Българска соларна асоциация,
Фондация ЕкоОбщност,
Сдружение „Див Рошков“,
Българско дружество за защита на птиците,
Инициатива "Зелени релси в София",
Био Град София,
Хранкооп – София,
„Спаси София“,
Релсов обществен транспорт
MoveBG
Индустриален клъстер Електромобили,
Екологично Сдружение „За Земята“,
Българска асоциация за електрически превозни средства,
Електромобили.БГ,
Сдружение Провокад,
Don't DIY,
Фондация ФОРУМ,
Инициатива „Зеленият град“,
Група Град,
Институт за Нулево Енергийни Сгради.

Координатор на Инициативния комитет е Група Град

Повече информация за гражданска инициатива СОФИЯ ЗЕЛЕНА СТОЛИЦА може да намерите на нейната Интернет страница: http://sofiagreencapital.com/

Инициативата набира поддръжници на адрес: http://sofiagreencapital.com/participate.html

Представяне на гражданска инициатива СОФИЯ ЗЕЛЕНА СТОЛИЦА

-------------------------------------------------

На 27.10.2015 година, в офиса на фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” се състоя среща на Групата за диалог с гражданите от мрежата за междусекторно партньорство ФОРУМ ЗА СОФИЯ.

Поради напрегнатия изборен период и предстоящите балотажи в множество райони на столицата, в срещата взеха участие основно представители на неправителствения сектор, които обсъдиха проекта на изработваното в рамките на проекта помагало за граждани, което да представя базисна информация относно разделението на правомощията между Столична община и районните администрации, кой какви правомощия има и кой с какво се занимава. Помагалото предвижда и предоставяне на информация по селекция от важни за гражданите въпроси, както и реда и контактите на отговорните за тяхното решаване служители от СО или районната администрация.

Участниците в срещата, направиха няколко предложения за допълнение на изготвения от екипа  на ФОРУМ проект на помагалото.

Информация за срещата може да бъде намерена в Бюлетин Брой 6 на мрежата.

-------------------------------------------------

Излезе Брой 8 на месечния бюлетин с наблюдения и коментари относно градската среда в столицата. Бюлетинът се издава в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Брой 8 е посветен на консултативния процес и обществените обсъждания в столицата. В него ще намерите:

- Консултативния процес в София и има ли той "почва" в този град?

- Кому са нужни формалните обществени обсъждания?

- Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма

Осмият брой на бюлетина е достъпен тук, в раздел "Материали и публикации" и в раздел "Бюлетин".

Вашите мнения и коментари по разглежданите теми са добре дошли на страницата на проекта във Фейсбук: Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС.

Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите в раздел „Проекти".

Бюлетинът се издава с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на материалите носи фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

-------------------------------------------------

 

На 14.09.2015 г., в Центъра за култура и дебат „Червената къща”, се състоя финалното събитие по проект „Създаване на Визия за развитие на район „Триадица“ до 2025 г. – общо начинание на гражданите и районната администрация”, изпълняван от фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” в партньорство с администрацията на район „Триадица” и с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа, 2015 г.

Проектът представлява първият официален опит от страна на обществеността на даден район - в рамките на Столична община - да планира бъдещето на района си заедно с администрацията, прилагайки принципа „отдолу - нагоре” в изпълнение на целите и смисъла на децентрализацията и местното самоуправление.

В рамките на събитието беше направено представяне на проекта, реализираните дейности и основните резултати от проведеното проучване на общественото мнение в района. Представена и дискутирана беше и изработената Визия за развитие на район „Триадица“ 2016-2025 – Пътеводител в бъдещето - един стратегически документ, задаващ посоката на мислене за бъдещето на района, обобщаващ целите и приоритетите му за десетгодишен период.

В събитието взеха участие 30 представители на заинтересованите страни от района, сред които граждани на район „Триадица“, представители на гражданския сектор и политици. Сред участниците бяха г-жа Ирина Йорданова – председател на УС на Програма Европа на Столична община и общински съветник, г-н Михаил Владов, член на УС на Програма Европа и общински съветник и г-жа Мирослава Николова, секретар на район „Триадица“.

За повече информация за проекта и резултатите от него вижте приложените документи:

Презентация на проекта

Представяне на основни акценти от проучване на общественото мнение в района

Представяне на Визия за развитие на район „Триадица“ 2025

Визия за развитие на район "Триадица" 2025

-------------------------------------------------

На 14.09.2015 г. (понеделник), от 17:30 часа в Центъра за култура и дебат “Червената къща” (гр. София, ул. Любен Каравелов 15), ще бъде представена Визията за развитие на район „Триадица” до 2025 г., която е резултат от съвместната работа на граждани, професионални общности и администрацията на район „Триадица”.

Визията е изработена в рамките на проект Създаване на Визия за развитие на район „Триадица“ до 2025 г. – общо начинание на гражданите и районната администрация” с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа, 2015 г.

Изработването на визия за развитие на район „Триадица“ до 2025 е първият официален опит на обществеността на даден район в Столична община, да планира бъдещето на района си заедно, прилагайки принципа „отдолу - нагоре” в изпълнение на целите и смисъла на децентрализацията и местното самоуправление.

Съвместното изработване на визията като общностен документ има за цел:

- да позволи на всеки да се припознае с бъдещето на мястото, в което живее, работи или управлява;

- да даде нова градивна насока в общите действия;

- да обедини различни хора и мнения в името на устойчивото развитие на района.

Програма на събитието

-------------------------------------------------

Erasmus+co-founded.JPG

На 8 и 9 септември 2015 година в Будапеща, Унгария, се проведе втората международна среща на партньорите по проект „ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт“, финансиран от програма Еразъм+.

На срещата беше представен и обсъден прогреса на дейностите по проекта. Специално внимание беше отделено на разработването на иновативната обучителна платформа и адаптирането на обучителните модули и практика от присъствено към онлайн обучение.

Посветено беше време и на административни въпроси, в това число резултатите от проведения до момента мониторинг на проекта.

Основен продукт на проект „ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт“ е иновативна обучителна платформа за онлайн дистанционно обучение по фасилити мениджмънт, която ще функционира на 5 езика - български, немски, унгарски, сръбски и английски и която представлява първи опит за създаване на отворен модел за дистанционно онлайн продължаващо професионално обучение в сферата на фасилити мениджмънта с възможности за самостоятелна подготовка.

 

Фондация ФОРУМ е партньор по проекта и отговаря за осъществяване на вътрешния мониториг на изпълнението на проекта.

Повече информация за проекта може да намерите в раздел Проекти.

* * *

ВИФИ Академия за ФМ“ е проект, финансиран съвместно от ЕС, чрез Програма „Еразъм+“, който се реализира от ВИФИ България заедно с Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) като ключов партньор. Проектът включва екипи от България, Австрия, Унгария и Сърбия в рамките на „Стратегически партньорства“ и е насочен към сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Настоящият текст е изготвен с финансовата помощ на ЕС. Фондация Форум носи цялата отговорност за съдържанието му, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ЦРЧР.

-------------------------------------------------

Излезе Брой 7 на месечния бюлетин с новини и коментари от заседанията на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към Столичен общински съвет. Бюлетинът се издава в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

В Брой 7 ще намерите:

Два чуждоземни ландшафтни пътеписа, една среща с местната паркова Княз Борисова действителност и отворен край с елементи на оптимизъм

Защо фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” подкрепи отправените към СОС предложения относно Неефективните процедури на Столична община за диалог и взаимодействие с гражданското общество?

Информация за проведени заседания на постоянните комисии по УТАЖП и ООСЗГ на СОС през месец юли 2015 г.

Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма

Седмият брой на бюлетина е достъпен тук, в раздел "Материали и публикации" и в раздел "Бюлетин".

Вашите мнения и коментари по разглежданите теми са добре дошли на страницата на проекта във Фейсбук: Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС.

Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите в раздел „Проекти"

 

Бюлетинът се издава с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на материалите носи фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

-------------------------------------------------

На 24.07. 2015 г. в рамките на проект Създаване на Визия за развитие на район „Триадица“ до 2025 – общо начинание на гражданите и районната администрация се проведоха две фокус групи - с представители на граждани на район "Триадица" и с представители на професионалните общности, имащи отношение към градската среда и развитие.

Проектът се финансира от Програма Европа 2015 на Столична община и има за цел да насърчи активното сътрудничество между гражданските организации и местната власт в процеса на изготвяне на публични политики, чрез използването на механизми за допитване, публична консултация и обществен дебат по въпросите касаещи живота и интересите на гражданите в Район „Триадица“, което да позволи по-активно участие на гражданите в процесите на взимане на решения и по-конкретно в създаването на визия за мястото, в което живеят и работят.

Участниците във фокус групите дискутираха силните, слабите страни и проблемите на района и споделиха своите идеи за неговото бъдеще.

-------------------------------------------------

На 22.07.2015 г. в рамките на проект Създаване на Визия за развитие на район „Триадица“ до 2025 – общо начинание на гражданите и районната администрация се проведе фокус група с представители на районната администрация на район Триадица.

Проектът се финансира от Програма Европа 2015 на Столична община и има за цел да насърчи активното сътрудничество между гражданските организации и местната власт в процеса на изготвяне на публични политики, чрез използването на механизми за допитване, публична консултация и обществен дебат по въпросите касаещи живота и интересите на гражданите в Район „Триадица“, което ще позволи по-активно участие на гражданите в процесите на взимане на решения и по-конкретно в създаването на визия за мястото, в което живеят и работят.

Участниците във фокус групата дискутираха идеи за бъдещето на района от гледна точка на районната администрация и нейната роля за развитието на средата.

-------------------------------------------------

На 06.07.2015 г. група граждански организации, в това число и Форум за наблюдение и анализ на публични политики, изпратиха открито писмо до председателя на СОС и кмета на София с предложение за смяна на подхода, принципите и инструментите, които Столична община използва за диалог с гражданите и техните организации, бизнеса и професионалните гилдии.

Във връзка с провежданите през последните години конкурси и очевидно проблемната процедура, по която се консултират и взимат решенията в София, организациите подписали писмото, предлагат:

 1. Да бъде направен анализ на ситуацията с елементи на оценка на въздействието на резултатите от конкурса за устройствена концепция за ПУП на Борисовата градина, който да предложи възможности за консултиране със заинтересованите страни на всички етапи от процеса на взимане на решения до изработването на ПУП на Борисовата градина. Организациите, подписали писмото, са готови да извършат този анализ по правилата на установените добри европейски практики, в резултат на което ще се направят релевантни изводи и предложения, касаещи изработването на ПУП на Парк „Борисова градина”. Анализът ще включва консултативен процес на професионалните общности; консултации с гражданите и бизнеса, в това число провеждане на представително за София проучване и обществено обсъждане на основните изводи и препоръки, получени като резултат от консултациите.

 2. Включване на администрацията на всеки етап от провеждането на анализа с цел обхващането й, като съществена част от диалога по конкретния конкурс.

 3. Въвеждане на подхода за включване на всички заинтересовани страни в процеса на взимане на решения, засягащи обществен интерес и/или изразходване на публични средства (както местни, така и чужди, в т.ч. европейски) в столицата; като този процес започва още на ниво анализ на потребностите и продължава до приемане на крайния резултат.

Инициативата е отворена за присъединяване на други организации към нея. Пълният текст на писмото е достъпен тук.

-------------------------------------------------

Излезе Брой 6 на месечния бюлетин с новини и коментари от заседанията на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към Столичен общински съвет. Бюлетинът се издава в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

В Брой 6 ще намерите:

Новата наредба за управление на отпадъците в София – поредният пример за необходимостта от различен консултативен процес

Общини с нулеви отпадъци – екологична утопия или реалност

Проведени заседания на постоянните комисии по УТАЖП, ООСЗГ и СПОС на СОС през месец май  и юни 2015 г.

Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма

Шестият брой на бюлетина е достъпен тук, в раздел "Материали и публикации" и в раздел "Бюлетин".

Вашите мнения и коментари по разглежданите теми са добре дошли на страницата на проекта във Фейсбук: Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС.

Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите в раздел „Проекти"

 

Бюлетинът се издава с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на материалите носи фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

-------------------------------------------------

На 06.07.2015 г. в 18:30 часа в Център за култура и дебат "Червената къща" се проведе дебат на тема "В каква София искаме да живеем? Как да се подобри диалогът община - граждани?”

В дебата взеха участие арх. Ангел Захариев (Група Град), Малина Едрева и Лорита Радева (общински съветници, Столичен общински съвет) и Павлина Петрова (ФОРУМ за наблюдение и анализ на публични политики). Модератор на дебата бе Десислава Гаврилова.

Презентацията на Павлина Петрова, представена на дебата, е достъпна тук.

Видеозаписът от дебата ще бъде достъпен до няколко няколко дни.

-------------------------------------------------

На 30.06.2015 г. в 17:30 часа в Център за култура и дебат "Червената къща" се проведе дебат на тема "В каква София искаме да живеем? София: трева, бетон или ауспух?”

В дебата взеха участие арх. Ангел Захариев (Група Град), Драгомир Константинов (Зеленика), Евгения Ташева (Екологично сдружение За земята), Зафир Зарков (Комисия по транспорт на СОС), Йорданка Ганчева (Форум за наблюдение и анализ на публични политики; инж. Красимир Ангелов (Инициатива за обществен релсов транспорт); Орлин Иванов (председател на комисията по УТАЖП).

Презентацията на Йорданка Ганчева е достъпна тук.

Видеозаписът от дебата е достъпен - тук

-------------------------------------------------

На 16.06.2015 г. в град Пловдив, експертите от екипа на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, изпълняван от фондация ФОРУМ, проведоха обучение на членовете на екипа на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Общински Съвет Пловдив”, изпълняван от фондация БАУЕРЗАКС в партньорство с фондация ФОРУМ. И двата проекта са финансирани от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.

Обучението има за цел да развие капацитета на фондация БАУЕРЗАКС в областта на гражданското наблюдение на работата на общинския съвет и да трансферира опита на експертите от ФОРУМ в областта на работата с гражданския сектор и повишаване на неговата активност за налагане на по-прозрачни процедури за вземане на решения от местната власт, включващи реално участие на гражданите.

Повече за двата проекта може да намерите в раздел Проекти.

 

 

-------------------------------------------------

Излезе Брой 5 на месечния бюлетин с новини и коментари от заседанията на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към Столичен общински съвет. Бюлетинът се издава в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

В Брой 5 ще намерите:

Столичният квартал Лозенец и връзката му с приказния свят

Историята на една софийска снимка

Приложение - Какво обсъдиха и приеха в постоянните комисии по УТАЖП, ООСЗГ и СПОИ на СОС през месец март 2015 г.

Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма

Петият брой на бюлетина е достъпен тук, в раздел "Материали и публикации" и в раздел "Бюлетин".

Вашите мнения и коментари по разглежданите теми са добре дошли на страницата на проекта във Фейсбук: Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС.

Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите в раздел „Проекти"

 

Бюлетинът се издава с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на материалите носи фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

-------------------------------------------------

Обучителен курс „Самонасочващо обучение и Научи, за да научиш“ - Иновативен подход към подпомагане на младежката заетост

Падова (Италия) – 20-27 юни 2015 г.

 

Фондация ФОРУМ продължава установената традиция да изгражда партньорства и да обменя добри практики и опит чрез участие в международни младежки проекти. Във фокуса на предстоящото през месец юни 2015 г. обучение е младежката заетост – един изключително сериозен проблем както за България, така и за Европа.

Обучителният курс „Самонасочващо обучение и Научи за да научиш” предлага иновативен подход към подпомагане на младежката заетост. Обучението се финансира от програма Еразъм+ на Европейския съюз в рамките на проект № 2014-3-IT03-KA105-004868. Водещ партньор по проекта е Associazione Work in Progress, Падова, Италия.

Цели и съдържание на проекта:

Младежката безработица е едно от най-големите предизвикателства в съвременна Европа. Характерни за последните десетилетия са големите технологични промени, увеличаване на взаимната зависимост между страните по цял свят и постоянно променящ се пазар на труда с големи изисквания. Преминаването на младежите към забързания работен свят на възрастните се превръща в дълъг и труден процес. Младежката заетост е пряко свързана с независимостта, която играе главна роля в други основни структурни социални политики, като семейната политика например. Всички нови стратегии – Европа 2020 – посочват заетостта като ключов фактор за развитие.

Междувременно в последните 5 години „самонасочващото обучение” и „научи, за да научиш” станаха добре известни концепции в програмата „Младежта в действие”. По време на представянето на Младежкия сертификат и процеса на придобиването му, концепцията „научи, за да научиш” беше интегрирана в почти всички дейности на програмата „Младежта в действие”. Не на последно място  „научи, за да научиш” е една от осемте ключови компетенции в рамките на Дълготрайната обучителна програма на Европейската комисия, което я прави широко разпознаваема.

Свързани ли са двете концепции? Могат ли да подпомогнат младежката заетост? С какви конкретни инструменти разполагаме за да приложим тези концепции при работа по заетостта?

В рамките на предстоящото обучение ще бъде направен опит да се отговори на тези въпроси чрез:

1. задълбочаване на разбирането на заетостта;

2. разбиране на концепцията и преживяване на това какво означава да бъдеш самообучаващ се;

3. проучване на ролята на групата, околната среда и връзките по време на обучителния процес;

4. научаване на нови инструменти за прилагане на „научи, за да научиш“;

5. разбиране на връзката между „научи, за да научиш“/самонасочващо обучение и възможностите за заетост;

6. проучване как младежките лидери могат да приложат този подход, за да подпомогнат заетостта;

7. опознаване на Европейските фондове, които подпомагат младежката заетост.

-------------------------------------------------

Излезе Брой 5 на Бюлетина на мрежата за междусекторно партньорство ФОРУМ ЗА СОФИЯ.

Бюлетинът се издава в рамките на проект „За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между НПО сектора, Столична община, районните администрации и Столичен общински съвет”. Целта му е да осигури публичност на неговите цели, задачи и резултати и да разпростани информация за работата на мрежата сред заинтересованите страни.

Бюлетин №5 е достъпен на тук

-------------------------------------------------

На 08.06.2015 година, в офиса на фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” се състоя втора среща на Групата по образование и социална интеграция на маргинализирани групи, която е част от мрежата за междусекторно партньорство ФОРУМ ЗА СОФИЯ. Мрежата се изгражда в рамките на проект: „За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между НПО сектора,  столична община, районните администрации и Столичен общински съвет”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

На срещата присъстваха представители на районни администрации в СО, обществения посредник в СО и  представители на неправителствени организации от София, активни в сферата на образованието и образователните политики.

Срещата бе посветена на образователната интеграция на децата от маргинализираните групи, с акцент върху интеграцията на ромските деца и проблемите, които районните администрации срещат при осъществяването й.

Повече информация за срещата може да намерите тук.

-------------------------------------------------

Излезе Брой 4 на Бюлетина на мрежата за междусекторно партньорство ФОРУМ ЗА СОФИЯ.

Бюлетинът се издава в рамките на проект „За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между НПО сектора, Столична община, районните администрации и Столичен общински съвет”. Целта му е да осигури публичност на неговите цели, задачи и резултати и да разпростани информация за работата на мрежата сред заинтересованите страни.

Бюлетин №4 е достъпен на тук

-------------------------------------------------

На 26.05.2015 година, в офиса на фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” се състоя среща на Групата за образование и социална интеграция от мрежата за междусекторно партньорство ФОРУМ ЗА СОФИЯ. Мрежата се изгражда в рамките на проект: „За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между НПО сектора,  столична община, районните администрации и Столичен общински съвет”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

На срещата присъстваха представители на районните администрации в СО и активни неправителствени организации от София.

По време на срещата бяха обсъдени проблемите на образователната интеграция на децата от маргинализираните групи с акцент върху децата бежанци и ромските деца. Тъй като децата-бежанци имат проблем с достъпа до образователната система, а ромските деца с оставането в системата, групата реши да разглежда проблемите на двете групи по отделно. Групата взе решение на следващата среща да бъдат поканени представители на НПО, работещи в сферата на ромската интеграция, с които да бъдат обсъдени проблемите на образователната интеграция на ромските деца в София и да бъдат потърсени възможности за преодоляването им.   

Повече информация за срещата може да намерите тук.

------------------------------------

Излезе Брой 3 на Бюлетина на мрежата за междусекторно партньорство ФОРУМ ЗА СОФИЯ.

Бюлетинът се издава в рамките на проект „За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между НПО сектора, Столична община, районните администрации и Столичен общински съвет”. Целта му е да осигури публичност на неговите цели, задачи и резултати и да разпростани информация за работата на мрежата сред заинтересованите страни.

Бюлетин №3 е достъпен на тук

------------------------------------

На 18.05.2015 година, в офиса на фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” се състоя среща на Групата за диалог с гражданите от мрежата за междусекторно партньорство ФОРУМ ЗА СОФИЯ. Мрежата се изгражда в рамките на проект: „За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между НПО сектора,  столична община, районните администрации и Столичен общински съвет”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

На срещата присъстваха представители на районните администрации в СО и  активни неправителствени организации от София, сред които фондация „Зеленика”, фондация „ЕкоОбщност”, фондация „Програма достъп до информация” и други.

По време на срещата бяха обсъдени получените идеи за подкрепа на работата на районните администрации в сферата на диалога с гражданите. В рамките на провелата се дискусия бяха идентифицирани важни конкретни стъпки, с които да започне реализацията на тези идеи.

Групата обсъди структурата и съдържанието на информационния наръчник за гражданите.

Повече информация за срещата може да намерите тук.


------------------------------------

Излезе Брой 4 на месечния бюлетин с новини и коментари от заседанията на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към Столичен общински съвет. Бюлетинът се издава в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

В Брой 4 ще намерите:

Конкурсът за централна градска част на София: модерното градско планиране и има ли то почва у нас

Приложение - Какво обсъдиха и приеха в постоянните комисии по УТАЖП, ООСЗГ и СПОИ на СОС през месец март 2015 г.

Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма

 

Четвъртият брой на бюлетина е достъпен тук, в раздел "Материали и публикации" и в раздел "Бюлетин".

Вашите мнения и коментари по разглежданите теми са добре дошли на страницата на проекта във Фейсбук: Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС.

Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите в раздел „Проекти"

 

Бюлетинът се издава с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на материалите носи фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

------------------------------------

Излезе Брой 2 на Бюлетина на мрежата за междусекторно партньорство ФОРУМ ЗА СОФИЯ.

Бюлетинът се издава в рамките на проект „За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между НПО сектора, Столична община, районните администрации и Столичен общински съвет”. Целта му е да осигури публичност на неговите цели, задачи и резултати и да разпростани информация за работата на мрежата сред заинтересованите страни.

Бюлетин №2 е достъпен на тук

------------------------------------


На 22.04.2015 година, в офиса на фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” се състоя среща на мрежата за междусекторно партньорство ФОРУМ ЗА СОФИЯ. Мрежата се изгражда в рамките на проект: „За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между НПО сектора,  столична община, районните администрации и Столичен общински съвет”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

На срещата присъстваха представители на едни от най-активните неправителствени организации от София, Националното сдружение на общините и Обществения посредник на Столична община (за повече информация виж приложения списък на участниците).

Целта на срещата бе да бъдат обсъдени възможностите за сътрудничество между гражданския сектор и столичната администрация.

На срещата беше направенo кратко представяне на проекта и мрежата за междусекторно партньорство. Представени бяха и темите за съвместна работа, предложени от районната администрация, които бяха обсъдени и допълнени с нови идеи.

Повече детайли за срещата може да бъдат намерени тук.

------------------------------------

От месец април 2015 година фондация ФОРУМ стартита изпълнението на проект - Създаване на Визия за развитие на район „Триадица“ до 2025 – общо начинание на гражданите и районната администрация.

Проектът се финансира от Програма Европа 2015 на Столична община и има за цел да насърчи активното сътрудничество между гражданските организации и местната власт в процеса на изготвяне на публични политики, чрез използването на механизми за допитване, публична консултация и обществен дебат по въпросите касаещи живота и интересите на гражданите в Район „Триадица“, което ще позволи по-активно участие на гражданите в процесите на взимане на решения и по-конкретно в създаването на визия за мястото, в което живеят и работят.

Повече информация за проекта, неговите специфични цели, дейности, срок на изпълнение и бюджет ще намерите в раздел Проекти на сайта.

------------------------------------

Излезе Брой 1 на Бюлетина на мрежата за междусекторно партньорство ФОРУМ ЗА СОФИЯ.

Бюлетинът се издава в рамките на проект „За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между НПО сектора, Столична община, районните администрации и Столичен общински съвет”. Целта му е да осигури публичност на неговите цели, задачи и резултати и да разпростани информация за работата на мрежата сред заинтересованите страни.

Бюлетин №1 е достъпен на тук

------------------------------------

На 17.03.2015 г., в рамките на проект „За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между НПО сектора,  столична община, районните администрации и Столичен общински съвет”, се проведе среща на неправителствени организации с представители на Столична община, СОС и районните администрации. На срещата бе направено кратко представяне на проекта, неговите цели и задачи, както и целите и задачите на мрежата за междусекторно партньорство „Форум за София”. В рамките на провелата се дискусия относно ключовите проблеми по райони бяха идентифицирани няколко въпроса, по които неправителствения сектор и районната администрация биха могли активно да си сътрудничат.

Практиката показва, че гражданите често не са наясно с разделението на правомощията между Столична община и районните администрации. Това създава сериозни неудобства за всички – както за гражданите, които губят време в обикаляне от врата на врата, така и за администрацията, която обяснява кой въпрос е от тяхна компетенция и кой не. В крайна сметка се поражда напълно излишно напрежение, а понякога дори открита враждебност, които могат да бъдат избегнати с разработване на прост наръчник - кой кой е в столичната и районните администрации и кой с какво се занимава. Възможно е в него да бъдат дадени примери за съответните формуляри, работно време и т.н. Такъв информационен наръчник или брошура могат да бъдат изготвени от групата за диалог с гражданите, например, подпомогнати от останалите групи в мрежата.

Обсъдени бяха и възможностите за сътрудничество между неправителствения сектор и районната администрация по един съществен и набиращ скорост проблем – маргинализираните групи, с акцент върху бежанците и образованието на децата бежанци.

Друг въпрос, по който районните администрации се нуждаят от подкрепа е намирането на начин за осъществяване на връзка с активните граждански групи и организации по места, обмен на информация кой какво прави и планира да извършва и как могат да си сътрудничат.

Установено бе сериозно поле за работа в областта на доброволчеството и ангажирането на гражданите в кампании на районните администрации, не само в сферата на почистването, но и озеленяване, и много други.

Предстои организирането на първи срещи по работни групи, където ще бъдат подбрани конкретните области на работа в групите.

------------------------------------

Излезе Брой 3 на месечния бюлетин с новини и коментари от заседанията на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към Столичен общински съвет. Бюлетинът се издава в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

В Брой 3 ще намерите:

„Паметникът 1300 години България” и нивото на обществения дебат в столицата

Приложение - Какво обсъдиха и приеха в постоянните комисии по УТАЖП, ООСЗГ и СПОИ на СОС през месец февруари 2015 г.

Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма


Третият брой на бюлетина е достъпен тук и в раздел "Материали и публикации"

 

Вашите мнения и коментари по разглежданите теми са добре дошли на страницата на проекта във Фейсбук: Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС.

 

Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите в раздел „Проекти"

 

Бюлетинът се издава с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на материалите носи фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

------------------------------------

Излезе Брой 2 на месечния бюлетин с новини и коментари от заседанията на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към Столичен общински съвет. Бюлетинът се издава в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Основна цел на проекта е да насърчи активността на гражданите и на неправителствените организации и тяхното информирано включване в процесите на обсъждане и взимане на решения относно териториалното развитие на столицата. За постигане на тази цел през следващите 13 месеца екипът на проекта ще извършва регулярно наблюдение на седмичните заседания на комисията, последвано от експертен анализ на информацията, представен на разбираем език под формата на месечен бюлетин.

Бюлетинът се разпространява сред формални и неформални структури на гражданския сектор, активни граждани, институции и други заинтересовани страни. Той има за цел да подпомогне диалога, да задава въпроси, да провокира гражданите и техните формации да търсят отговори и да намират конструктивни решения на местни проблеми. В тази връзка вашите мнения и коментари по разглежданите въпроси са добре дошли на страницата на проекта във Фейсбук: Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС.

В Брой 2 ще намерите:

Парк „Борисова градина” – минало, настояще и бъдеще

„Център” срещу „Периферия”

Приложение - Какво обсъжда и прие постоянната комисия по УТАЖП на СОС през месец декември 2014 и януари 2015 г.

Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма

 

Вторият брой на бюлетина е достъпен тук и в раздел "Материали и публикации"

Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите в раздел „Проекти"

 

Бюлетинът се издава с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на материалите носи фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

------------------------------------

На 13.02.2015 година, от 17 часа в Народно читалище „Светлина” се проведе първата среща на Мрежата за взаимопомощ и обмен на информация, създадена в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет“. Проектът се финансира от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП.

Мрежата е отворена и неформална и се създава с цел обединяване усилията на активни неправителствени организации и граждански групи за създаване на здравословна, модерна, адекватна и функционална градска среда в столицата, със съхранено културно-историческо наследство.

На срещата беше представен и обсъден първият казус на граждани с молба за помощ и съвет.

Повече за проекта, в рамките на който се сформира мрежата за взаимопомощ и обмен на информация, може да намерите в раздел Проекти.

За връзка с нас пишете на адрес: office@forum-bg.org или на страницата на проекта във Фейсбук - Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС

------------------------------------ .

На 13.02.2015 г, от 17 часа в народно Читалище "Светлина" ще се проведе първата официална среща на Мрежата за обмен на информация и взаимопомощ по казуси и въпроси от компетенцията на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика на СОС.

Мрежата се изгражда в рамките на проект: „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет“, финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП, Договор № 195/31.10.2014 г.

Целта на проекта е да насърчи активността на гражданите и на неправителствените организации и тяхното информирано включване в процесите на обсъждане и взимане на решения относно териториалното развитие на столицата.

За постигане на тази цел освен регулярното наблюдение на седмичните заседания на „Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика” на СОС и разпространението на месечен бюлетин, проектът предвижда още и идентифициране и работа с активни неправителствени организации и неформални групи с цел обединяване на техните усилия за създаване на здравословна, модерна, адекватна и функционална градска среда в столицата, едновременно съхранявайки нейното културно-историческо наследство.

Първата официална среща на мрежата ще се проведе при следния дневен ред:

1. Кратко представяне на проекта, в рамките на който се сформира групата;

2. Представяне на правилата за работа в мрежата – честота на срещите, начини на обмен на информация по казусите, привличане на други членове на мрежата и т.н.;

3. Представяне и разглеждане на два постъпили казуса в мрежата: Казус 1 е на активни граждани от район „Оборище”; Казус 2 е на активна гражданска група от район „Люлин”.

 

За повече информация относно срещата пишете на адрес: office@forum-bg.org

Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите в раздел "Проекти".

------------------------------------

Erasmus+co-founded.JPG

На 19 и 20 януари 2015 година във Виена, Австрия, се проведе първата международна среща на партньорите по проект „ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт“, финансиран от програма Еразъм+.

На срещата беше направено представяне на проекта и всички партньори участници в него и бяха обсъдени в детайли предстоящите дейности по проекта и свързаните с тях крайни срокове, индикатори и интелектуални продукти. Специално внимание беше отделено на изискванията за публичност и визуализация на проекта и на мониторинговите дейности. Посветено беше време и на административни въпроси като промените в подписаните партньорски споразумения, комуникацията между партньорите, начина на отчитане на направените разходи, междинни отчети за прогреса по проекта и други.

Основен продукт на проект „ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт“ е иновативна обучителна платформа за онлайн дистанционно обучение по фасилити мениджмънт, която ще функционира на 5 езика - български, немски, унгарски, сръбски и английски и която представлява първи опит за създаване на отворен модел за дистанционно онлайн продължаващо професионално обучение в сферата на фасилити мениджмънта с възможности за самостоятелна подготовка.

Фондация ФОРУМ е партньор по проекта и отговаря за осъществяване на вътрешния мониториг на изпълнението на проекта.

Повече информация за проекта може да намерите в раздел Проекти.

* * *

ВИФИ Академия за ФМ“ е проект, финансиран съвместно от ЕС, чрез Програма „Еразъм+“, който се реализира от ВИФИ България заедно с Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) като ключов партньор. Проектът включва екипи от България, Австрия, Унгария и Сърбия в рамките на „Стратегически партньорства“ и е насочен към сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Настоящият текст е изготвен с финансовата помощ на ЕС. Фондация Форум носи цялата отговорност за съдържанието му, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ЦРЧР.

------------------------------------

Излезе Брой 1 на месечния бюлетин с новини и коментари от заседанията на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика" към Столичен общински съвет (СОС). Бюлетинът се издава в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Основна цел на проекта е да насърчи активността на гражданите и на неправителствените организации и тяхното информирано включване в процесите на обсъждане и взимане на решения относно териториалното развитие на столицата. За постигане на тази цел през следващите 13 месеца екипът на проекта ще извършва регулярно наблюдение на седмичните заседания на постоянната комисия по „Устройство на територията, архитектура и жилищна политика” на Столичен общински съвет, последвано от анализ на информацията, представен на разбираем език под формата на месечен бюлетин.

Бюлетинът се разпространява сред формални и неформални структури на гражданския сектор, активни граждани, институции, структури на местната и централната власт и други заинтересовани страни. Той има за цел да подпомогне диалога между граждани и местна власт, да задава въпроси, да провокира дебат в търсене на отговори и предлагане на конструктивни решения на местни проблеми.

В Брой 1 на бюлетина ще намерите:

Какво разгледа постоянната комисия по УТАЖП на СОС през ноември

Вдъхновява ли ни София днес?

Мобилните търговски съоръжения не са просто „преместваеми обекти”

За паметниците и хората - паметник на загиналите полицаи

Първият брой на бюлетина е достъпен тук и в раздел "Материали и публикации"

Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите в раздел „Проекти"

Бюлетинът се издава с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на материалите носи фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

------------------------------------

На 21.11.2014 г. ФОРУМ стартира проект „За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между НПО сектора,  столична община, районните администрации и Столичен общински съвет”. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Сред приоритетите на ФОРУМ, от самото му създаването, е наблюдение на водените политики в столицата. През 2013 г. заедно с Район „Триадица“, ФОРУМ изпълни проект "Добро управление на район „Триадица” чрез прилагане на механизми за повече прозрачност и по-активно гражданско участие". В организираната в рамките на проекта обществена консултация на тема „Успешен диалог между  гражданите и администрацията: как да го постигнем” взеха участие един народен представител, трима общински съветника, десет представители на район „Триадица”, осем представители на НПО и граждански формации и тридесет и един граждани. Всички те се съгласиха, че има нужда от задълбочаване на връзките между гражданския и публичния сектор в София. Единодушно беше приета идеята за създаване на консултативен съвет с неправителствени организации към Постоянната комисия по европейски въпроси и връзки с гражданското общество към СОС. В това решение имаше представителство на всички заинтересовани страни - взимащите решения  (Народно събрание, Столичен общински съвет, районна администрация), неправителствени организации, граждани и бизнес. Настоящият проект е отговор на това решение.

Общата цел на проекта е да създаде партньорство между неправителствени организации, столична община, районните администрации и Столичен общински съвет.

Специфични цели на проекта са: установяване на синергия в работата на гражданския и  публичния сектори; създаване на ефективен механизъм за повишаване на доверието в неправителствения сектор в столицата.

За постигане на тези цели ще:

1. Бъде създадена мрежа от представители на неправителствения сектор в столицата, Столична община, районните администрации и Столичен общински съвет

2. Бъдат изработени на "Правила за работа на мрежата за междусекторно партньорство в
Столична община"

3. Бъде развита мрежата - Тази дейност предвижда провеждане на два вида срещи - планирани и извънредни.

4. Бъдат осъществени дейности за публичност на резултатите - 1.  Издаване на кратък бюлетин, описващ по-важните разгледани теми и решения от срещите; 2. Разпространяване на бюлетина до представители на заинтересовани страни, които по една или друга причина не са част от мрежата (например представители на бизнеса); 3. Създаване на активна Интернет страница на мрежата, която да позволява на повече граждани да бъдат запознати и да могат да участват при взимане на решения от обществена значимост в столицата.

5. Бъде организирано финално събитие - работилница, на която ще бъдат поканени граждани, представители на централната власт, Народното събрание и заинтересовани от резултатите страни.

Период на изпълнение на проекта: 21.11.2014 – 21.09.2015 г.

------------------------------------

На 31.10.2014 г. ФОРУМ стартира проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Общата цел на проекта е да насърчи и подпомогне активността на гражданите и неправителствените организации и включването им в процесите на обсъждане и взимане на решения, касаещи териториалното развитие на столицата. Специфична цел на проекта е да допринесе за повишаване на прозрачността в работата на "Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика" към Столичен общински съвет (СОС).

За постигане на тази цел ще бъде осигурено регулярно наблюдение на седмичните заседания на „Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика” на СОС, последвано от експертен анализ на информацията, представен на разбираем език под формата на месечен бюлетин, разпространяван сред заинтересовани страни,  давайки им време за реакция.

Проектът предвижда и идентифициране и работа с активни неправителствени организации и неформални групи с цел обединяване на техните усилия и включването им в конструктивен диалог с местната власт за създаване на здравословна, модерна, адекватна и функционална градска среда в столицата, едновременно съхранявайки културно-историческото й наследство.

Период на изпълнение на проекта: 31.10.2014 – 31.10.2015 г.

------------------------------------

Erasmus+co-founded.JPG

 

СТАРТИРА ПРОЕКТ "ВИФИ АКАДЕМИЯ ЗА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ"

На 01.09.2014 г. стартира проект "ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт", финансиран съвместно от ЕС, чрез Програма „Еразъм+“ в рамките на „Стратегически партньорства“.  Проектът се реализира от ВИФИ България в партньорство с Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА), фондация ФОРУМ в ролята на мониториращ партньор, ВИФИ Интернешънъл (Австрия), ВИФИ Унгария и Кала Консултинг (Сърбия) и е насочен към сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Основен продукт на проект „ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт“ е иновативна обучителна платформа за онлайн дистанционно обучение по фасилити мениджмънт, която ще функционира на 5 езика - български, немски, унгарски, сръбски и английски и която представлява първи опит за създаване на отворен модел за дистанционно онлайн продължаващо професионално обучение в сферата на фасилити мениджмънта с възможности за самостоятелна подготовка.

Платформата е насочена както към действащи специалисти от бранша, желаещи да надградят своите познания и да обменят опит със свои колеги, така и към студенти и хора, желаещи да навлязат в сферата на фасилити мениджмънта. Освен обучение, тя ще дава и свободен достъп до ресурсен онлайн център, включващ анализи на водещи практики във фасилити мениджмънта, професионални статии, проучвания, изследвания и статистика.

Проектът е тригодишен с общ бюджет от 331 855 EUR.

Повече за проекта може да научите в раздел Проекти.

* * *

Настоящият текст е изготвен с финансовата помощ на ЕС. Фондация Форум носи цялата отговорност за съдържанието му, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ЦРЧР.

------------------------------------

Въвеждане на иновативен модел на общинско социално предприятие – стъпка към интеграция на уязвимите групи в община Червен бряг

Експерти на фондация ФОРУМ инициираха успешно партньорство между община Червен бряг в България и община Спишски Хрхов в Словакия. От август 2013 година двете общини си партнират в рамките на проект Въвеждане на иновативен модел на общинско социално предприятие – стъпка към интеграция на уязвимите групи в община Червен бряг, подпомагани с експертиза от екипа на ФОРУМ. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основна цел на проекта е чрез трансфер на иновативна практика в областта на социалното предприемачество на общинско ниво да бъдат създадени условия за устойчиво приобщаване на лица от уязвими групи към пазара на труда и общността, което да подпомогне преодоляването на социалните предизвикателства в общината.

В рамките на проекта: беше направено описание на трансферираната добра практика; посетено беше мястото където тя възниква и се прилага и досега; експертите, създали и развили модела, както и основните „актьори“ в него дадоха своето мнение и консултираха адаптирането на модела; направен беше анализ на условията за въвеждане на общинско социално предприятие в община Червен бряг и околните общини, в това число проучване и анализ на бизнес потенциала на региона и на съществуващите бизнеси, разработване на пилотни концепции за продукти или услуги за социално предприемачество, тестване на концепциите с цел избор на най-подходящата сред тях, количествено проучване на потребността от продукта на регионалния и националния пазар; адаптиран беше словашкия модел на общинско социално предприятие към българските условия; изготвени бяха бизнес план и маркетингова стратегия на социалното предприятие. В края на септември се проведе двудневно мотивационно обучение на представители на целевата група - трайно безработни жители на града. В момента тече конкурс за избор на управител на дружеството.

Повече информация за проекта може да намерите на неговата интернет страница: http://ospchervenbryag.com/ или в следната презентация и брошура:

Въвеждане на иновативен модел на общинско социално предприятие – стъпка към интеграция на уязвимите групи в община Червен бряг

Информационна брошура

------------------------------------

С финансовата подкрепа на Програма „Зелена София” 2014 г. на Столична община, доброволци, организирани от фондация ФОРУМ облагородиха общественото пространство прилежащо към XV ДКЦ в ж.к. Дианабад, ул. Никола Габровски, № 20.

Въпреки полаганите грижи от общината и ръководството на XV ДКЦ, прилежащото пространство имаше нужда от сериозно обновяване, доизграждане и поддръжка. С малка инвестиция то се превърна в приятно място за отдих и социални контакти, както за пациентите ползващи здравна помощ в XV ДКЦ, така и за всички живущи в близост до консултативния център.

С финансовата подкрепа на програмата бяха монтирани удобни нови пейки, кошчета и кашпи и бяха засадени дръвчета, декоративни храсти и цветя.

В рамките на своето собствено участие в проекта, фондация ФОРУМ закупи и засади прекрасни ириси и сукуленти.

------------------------------------

Фондация ФОРУМ спечели проект за облагородяване на общественото пространство прилежащо към XV ДКЦ в ж.к. Дианабад, ул. Никола Габровски, № 20, финансиран от Програма „Зелена София” 2014 г. на Столична община. В рамките на проекта ще бъдат подменени старите и счупени пейки, ще бъдат доставени кошчета и кашпи, и ще бъдат засадени дръвчета, декоративни храсти и цветя.

Срокът за изпълнение на проекта е от 03 октомври до 30 ноември 2014 г.

Във връзка с изпълнението на проекта, фондация ФОРУМ набира доброволци - любители на цветята и приветливите кътчета на открито, които да подпомогнат осъществяването му. За повече подробности относно датите за работа на терен ни пишете на адрес: office@forum-bg.org.

------------------------------------

Ден на детето в Дневен център за деца с увреждания "Св. Врач"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С подкрепата на своите доброволци, аниматора Дани и прекрасната музикална  група X-Ray, фондация ФОРУМ организира в Дневен център за деца с  увреждания "Св. Врач" парти по случай денят на детето.

Деца и техните родители се забавляваха в атмосфера на смях и музика, а за да бъде денят още по-вълнуващ, всяко дете получи подарък, предоставен от дарители.

Благодарение на организираната от фондацията дарителска кампания, с помощта на отзовалите се дарители, бяха осигурени дидактически материали за децата в Центъра.

 

Благодарим на всички доброволци и дарители, които направиха празника възможен! :)

------------------------------------

Заключителната конференция по проект "В търсене на икономическо съживяване и развитие: Подготовка за съвместна промоция на бизнес потенциала на трансграничния регион" - На 16.04.2014 г. в хотел Риу Правец се проведе заключителната конференция по проект "В търсене на икономическо съживяване и развитие: Подготовка за съвместна промоция на бизнес потенциала на трансграничния регион", съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия, CCI Number 2007CB16IPO006.

Конференцията бе посветена на неоползотворения бизнес потенциал на трансграничния регион България-Сърбия. В събитието взеха участие 66 участника от България и Сърбия - представители на централната и местната власт в региона, бизнес сдружения и неправителствени организации.

Конференцията бе открита от г-жа Мариана Маринова, началник отдел в Дирекция „Стратегии, анализи, планиране и пазари” на Министерство на земеделието и храните и г-н Александър Миличевич, Първи съветник по икономическите въпроси в посолството на Република Сърбия в България.

На събитието бяха представени разработените в рамките на проекта изследвания на бизнес потенциала и на работната сила в региона, маркетингова стратегия за промоция на трансграничния регион, както и препоръки към централните и местни власти за реализиране на бизнес потенциала на региона. Повече подробности за събитието може да намерите в материалите по долу:

Програма на конференцията

Кратко представяне на проекта

Представяне на бизнес потенциала на трансграничния регион България-Сърбия с фокус върху българската част на региона

Представяне на бизнес потенциала на трансграничния регион България-Сърбия с фокус върху сръбската част на региона

Представяне на работната сила и пазара на труда в българската част на региона

Представяне на работната сила и пазара на труда в сръбската част на региона

Представяне на маркетинговата стратегия за промоция на бизнес потенциала на трансграничния регион

Препоръки към местните власти в трансграничния регион България – Сърбия

Меморандум за разбирателство

Видео репортаж от конференцията

За повече подробности за проекта и неговите резултати посетете уебстраница на проекта - http://cbc-revival.eu

------------------------------------

Пътуваща фотоизложба „Включени, не заключени“ – Колегите от Български център за нестопанско право (www.bcnl.org) търсят партньори за домакинство на пътуваща фотоизложба „Включени, не заключени“. Изложбата е част от проект на центъра за подкрепено вземане на решения „Член 12 – следваща стъпка“ (www.equalrights.bcnl.org). Проектът стартира през октомври 2012 и се изпълнява в партньорство с Българска асоциация на лицата с интелектуални затруднения, Глобална инициатива в психиатрията – София и Националната организация на потребителите на психично здравни услуги. Целта на проекта е да подпомогне практическото прилагане на механизми за подкрепа, насочена към лично упражняване на права, съобразно избора, волята и предпочитанията на човека в нужда. Проектът се финансира от Фондации Отворено общество.

Фотоизложбата е част от кампания за набиране на обществена подкрепа за реформа в законодателството относно запрещението, настойничеството и попечителството в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България в началото на 2012.

Екипът на фондация Форум подкрепя инициативата на колегите от Български център за нестопанско право. Като хора, работили по тази тема ние също като тях вярваме, че хората с психично здравни проблеми и интелектуални затруднения трябва да имат равен шанс за независим живот. Убедени сме, че с подходяща подкрепа те могат да вземат решения къде и с кого да живеят, да решават как да използват свободното си време, т.е., че те могат лично да упражняват правата си. За да се случи това по начин, който да гарантира защита от злоупотреби и манипулации, са необходими законодателни промени за въвеждане на концепцията за подкрепено вземане на решения.

Пътуващата фотоизложба „Включени, не заключени“ представя кадри от живота на хора с психичноздравни проблеми и интелектуални затруднения в България. Тя се състои от 32 фотоса, под всеки от които има кратък текст на български и английски език. Автор на снимките е младият фотограф Боян Христов, а на идеята и текстовете – Яна Бюрер Тавание. Фотосите са подредени върху пана с размер 40х60см, като е предвидено окачване за стена чрез корда.

Изложбата бе открита на 15 октомври 2013 в Центъра за култура и дебат „Червената къща“. До края на октомври фотосите бяха изложени в „Червената къща“, както и за два дни в Гранд Хотел София. Домакини на изложбата бяха Община Пазарджик (от 3 декември до 6 декември 2013) и Дом на киното, София (от 3 февруари до 16 февруари 2014). От 17 февруари 2014 фотосите гостуват на Община Красно село, където ще останат до 27 февруари. От 28 февруари до 14 март изложбата ще бъде показана в Дом на културата, район Красно село.

------------------------------------

Обществена дискусия на тема: Успешен диалог между гражданите и администрацията на СО - Район Триадица: как да го постигнем? - На 24.10.2013 г. от 18:00 ч. в зала Триадица на бул. Витоша N: 15, се проведе обществена дискусия на тема: Успешен диалог между гражданите и администрацията на СО - Район Триадица: как да го постигнем?, организирана от фондация "Форум" и район "Триадица" на Столична община.

Дискусията се проведе в рамките на проект „Добро управление на Район „Триадица” чрез прилагане на механизми за повече прозрачност и по-активно гражданско участие”, реализиран с финансовата подкрепата на Столична община, Програма „Европа - 2013 г.“ в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019 г. Общата цел на проекта е да бъде насърчено активното сътрудничество между гражданските организации и местната власт в процеса на изготвяне на публични политики, чрез използването на механизми за допитване, публична консултация и обществен дебат по въпроси, касаещи живота и интересите на гражданите в даден район.

В рамките на събитието беше представен проекта „Добро управление на Район „Триадица” чрез прилагане на механизми за повече прозрачност и по-активно гражданско участие”, както и резултатите от проведените в рамките на проекта количествено и качествено проучване на мнението на заинтересованите страни и анализ на нормативната уредба, регулираща диалога между гражданите и местната власт.

На дискусията присъстваха народни представители от 42 НС, общински съветници и членове на Постоянната комисия по европейски въпроси и връзки с гражданското общество към СОС, представители на администрацията на район „Триадица” в лицето на зам. кмета Силвия Аврамова, секретаря Мирослава Николова и служители от различни отдели на районната администрация, представители на неправителствени организации и граждански формации, както и граждани на района.

Специален гост на дискусията бе госпожа Ирина Йорданова, председател на Постоянната комисия по европейски въпроси и връзки с гражданското общество към Столичен общински съвет и председател на Програмния съвет на Програма Европа.

Направените в рамките на дискусията конструктивни коментари и предложения бяха обработени и отразени в изработените в рамките на проекта Изводи и препоръки за подобряване на диалога и повишаване на степента на гражданско участие на територията на район "Триадица" и Пътна карта за подобряване на диалога между гражданите и администрацията на район "Триадица"

Материали и резултати от дискусията:

Представяне на проект: „Добро управление на Район „Триадица” чрез прилагане на механизми за повече прозрачност и по-активно гражданско участие”,

Анализ на нормативната уредба, регулираща диалога между гражданите и местната власт

Резултати от количествено проучване на обществените нагласи към дейността на район "Триадица"

Резултати от качествено проучване - "Взаимодействието между гражданите на район "Триадица" и районната администрация"

Изводи и препоръки за подобряване на диалога и повишаване на степента на гражданско участие на територията на район "Триадица" (вариант преди обсъждане по време на обществена дискусия, проведена на 24.10.2013 г.)

Пътна карта за подобряване на диалога между гражданите и администрацията на район "Триадица" (вариант преди обсъждане по време на обществена дискусия, проведена на 24.10.2013 г.)

Изводи и препоръки за подобряване на диалога и повишаване на степента на гражданско участие на територията на район "Триадица"(допълнени в съответствие с предложенията, направени в рамките на проведената на 24.10.2013 обществена дискусия с граждани и граждански организации)

Пътна карта за подобряване на диалога между гражданите и администрацията на район "Триадица" (допълнена в съответствие с предложенията, направени в рамките на проведената на 24.10.2013 обществена дискусия с граждани и граждански организации)

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------

Арт-фест за децата от „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с проблеми от аутистичния спектър

От 26-ти до 29-ти септември 2013 година, фондация „Форум” с финансовата подкрепа на Фонд „Социална Закрила” на МТСП, организира арт-фест за децата от „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с проблеми от аутистичния спектър. Арт-фестът се проведе в рамките на 4 дни, през които децата от центъра имаха възможност да покажат своя потенциал и да общуват, както помежду си, така и с техните родители, доброволците и другите участници и гости на мероприятието.

Провеждането на четири дневния Арт-фест бе още едно доказателство за благотворния ефект от арт терапията върху децата и младежите в Центъра. Наличието на доброволци от Софийски Университет, специалност „Социални дейности“ бе прекрасна възможност да се приложат на практика знанията и уменията, както и да се обмени опит между всички специалисти. Най-важното в провеждането на „Арт-феста“ бе въздействието върху децата и младежите, посещаващи Центъра. Създадените условия за работа с различни материали и използването на нови техники бе от изключителен интерес за тях и помогна за успешната работа върху тяхната концентрация и себеизразяване. Събитието приключи с благотворителна изложба-базар, средствата от която ще отидат за финансиране на продължаващата арт-терапия в центъра.

Поканата за арт-феста е достъпна тук, а повече информация за програмата на събитието може да намерите тук.

------------------------------------

ФОРУМ започна организирането на база данни с проведените проекти в сферата на учене през целия живот:

През последните 10 години в България се говори за ученето през целия живот. Финансираха се множество проекти, произведоха се множество изследвания, създадоха се и се тестваха десетки инструменти. Всеки следващ анализ на ситуацията обаче показва, че съществени промени в тази сфера няма, поне не към по-добро.

От доста време във ФОРУМ си задаваме въпроса - какво се случи с всичките тези „проектни резултати”? Къде отиде цялото това събрано знание? Прилага ли се на практика? Разпространява ли се? Споделя ли се с други участници в процеса?

В тази връзка решихме да започнем попълването на база данни с проведените проекти в няколко различни сфери, една от които е сферата на учене през целия живот, както и да дадем връзки към уебстраниците, на които могат да бъдат намерени данни за тях (докато те все още съществуват. Факт е, че голяма част от страниците на вече приключили проекти, финансирани с публични средства, вече не са активни, с което разработените и тествани от тях инструменти за обучение и развитие на така наречените ключови компетенции и меки умения вече не са достъпни).

Стартираме с кратък описателен списък от 22 проекта, който е отворен за допълване. Всяка организация, която иска нейният проект да бъде добавен е добра дошла да ни пише на един от следните е-мейл адреси: boayanash@forum-bg.org; pavlinap@forum-bg.org; yordankag@forum-bg.org

Ако уебстраницата на вашия проект вече не е активна, моля изпратете контактите на лицето, което може да предостави повече информация за него.