ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ С КАРТОГРАФИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВА ЗА КООРДИНИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА МЕЖДУСЕКТОРНИ ВРЪЗКИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ИЛИ ДРУГИ АНАЛОГИЧНИ ОБЛАСТИ

Изготвянето на настоящия доклад е част от дейностите, извършени в подкрепа на изграждането на СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ - БИЗНЕС“, който се създава в рамките на проект №BG05SFOP001-2.009-0093, финансиран от ОП „Добро управление” 2014-2020. Повече информация за проекта, неговите цели, дейности и резултати може да намерите тук.

Докладът включва събрани данни за:

- Добри практики за изграждане на интернет страници с картографиране на участници (в т.ч. членове, офиси, видове бизнес и т.н.)

- Механизми за насърчаване и координиране на публично-частно сътрудничество

- Примери за публично-частно сътрудничество в сферата на образованието

- Примери за сътрудничество между академични и изследователски институции и частния сектор

 

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ С КАРТОГРАФИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВА ЗА КООРДИНИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА МЕЖДУСЕКТОРНИ ВРЪЗКИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ИЛИ ДРУГИ АНАЛОГИЧНИ ОБЛАСТИ


 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG05SFOP001-2.009-0093 - СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ - БИЗНЕС“, финансиран в рамките на ОП „Добро управление” 2014-2020, процедура BG05SFOP001-2.009.Отговорност за съдържанието му носят авторите му и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз или на Управляващия орган на ОПДУ.