Изследване и анализ на съществуващите механизми за взаимодействие и връзки между институциите и бизнеса при формулирането, прилагането и мониторинга на регионални и местни политики, свързани с ПОО в областите Враца, Ловеч и Монтана

Настоящият доклад е част от дейностите, извършени в подкрепа на изграждането на СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ - БИЗНЕС“, който се създава в рамките на проект №BG05SFOP001-2.009-0093, финансиран от ОП „Добро управление” 2014-2020. Повече информация за проекта, неговите цели, дейности и резултати може да намерите тук.

Докладът представя третия етап от анализа на съществуващите междусекторни отношения и връзки между областните администрации, общините, регионалните управления по образованието, професионалните гимназии и бизнеса при формулирането, прилагането и мониторинга на регионални и местни политики, свързани с професионалното образование в трите области, участници в проекта - Враца, Ловеч и Монтана. Докладът представя резултатите от проведените 3 фокус групи – по една във всяка област– с представители на различни участници в процеса на изготвяне на държавния план-прием за професионалните гимназии и паралелките за придобиване на професионална квалификация, а именно - областната администрация, общинската администрация, регионалното управление по образованието, директорите на училища, представители на социално-икономическите партньори, работодатели и техните работодателски организации. Целта на фокус групите е да валидира резултатите от предишните етапи на изследването, в това число проведените проучвания и направения анализ на данните, както и допълнително да задълбочи познаването на проблемите, предизвикателствата и възможностите, които среща ПОО в трите области.

Изследване и анализ на съществуващите механизми за взаимодействие и връзки между институциите на централно и местно ниво и бизнеса при формулирането, прилагането и мониторинга на регионални и местни политики, свързани с професионалното образование в областите Ловеч, Враца и Монтанa - Доклад от работата по етап III


 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG05SFOP001-2.009-0093 - СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ - БИЗНЕС“, финансиран в рамките на ОП „Добро управление” 2014-2020, процедура BG05SFOP001-2.009.Отговорност за съдържанието му носят авторите му и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз или на Управляващия орган на ОПДУ.