Изследване и анализ на съществуващите механизми за взаимодействие и връзки между институциите и бизнеса при формулирането, прилагането и мониторинга на регионални и местни политики, свързани с ПОО в областите Враца, Ловеч и Монтана

Настоящият доклад е част от дейностите, извършени в подкрепа на изграждането на СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ - БИЗНЕС“, който се създава в рамките на проект №BG05SFOP001-2.009-0093, финансиран от ОП „Добро управление” 2014-2020. Повече информация за проекта, неговите цели, дейности и резултати може да намерите тук.

Докладът представя резултатите от проведените интервюта с представители на всички участници в процеса на изготвяне на държавния план-прием за професионалните гимназии и паралелките за придобиване на професионална квалификация. Интервюирани са представители на областните администрации, общинските администрации, РУО и директорите на училища във всяка от областите, участници в проекта. Идентифицирани и интервюирани са и представители на социално-икономическите партньори, активно участващи в процеса на формиране на план-приема.

В доклада са представени и резултатите от проведено непредставително проучване сред работодатели от трите области, анализиращо практиките и нагласите към участие на бизнеса във формирането на политиките в сферата на професионалното образование и към сътрудничество с професионални гимназии за интеграция на ученици в производствения процес и последващ преход към заетост.

Една от целите на анализа е задълбочаване познаването на проблемите, предизвикателствата и възможностите, които среща ПОО в трите области, по-добра ориентация в потребностите и възможностите, силните и слабите страни на отношенията образование-бизнес, ролята на администрацията и социалните партньори, важните факторите в социално-икономическия живот в трите области и др.

Изследване и анализ на съществуващите механизми за взаимодействие и връзки между институциите на централно и местно ниво и бизнеса при формулирането, прилагането и мониторинга на регионални и местни политики, свързани с професионалното образование в областите Ловеч, Враца и Монтанa - Доклад от работата по етап II


 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG05SFOP001-2.009-0093 - СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ - БИЗНЕС“, финансиран в рамките на ОП „Добро управление” 2014-2020, процедура BG05SFOP001-2.009.Отговорност за съдържанието му носят авторите му и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз или на Управляващия орган на ОПДУ.