Изследване и анализ на съществуващите механизми за взаимодействие и връзки между институциите и бизнеса при формулирането, прилагането и мониторинга на регионални и местни политики, свързани с ПОО в областите - Враца, Ловеч и Монтана

Настоящият доклад е част от дейностите, извършени в подкрепа на изграждането на СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ - БИЗНЕС“, който се създава в рамките на проект №BG05SFOP001-2.009-0093, финансиран от ОП „Добро управление” 2014-2020. Повече информация за проекта, неговите цели, дейности и резултати може да намерите тук.

Този анализ има две основни цели:

- От една страна, да подпомогне изпълнението на проекта, чрез предоставяне на информация за съобразяване на използваните изследователски инструменти (за провеждане на интервюта и фокус групи) с конкретните проблеми и потребности на трите области, участници в проекта - Враца, Ловеч и Монтана;

- От друга страна, да предостави за нуждите на изграждането на Северозападен регионален борд „Образование - Бизнес“ надеждна и съвременна информация за социално-икономическата рамка, административните процеси на местно, регионално и национално ниво и за различните заинтересовани страни в областта на ПОО в областите Враца, Ловеч и Монтана.

Проследени са приоритетите на регионалната и местната икономика в трите области, което да позволи на следващ етап обвързване на план-приемът в средните училища по професии и специалности с потребностите на местния бизнес и нуждите на съвремието.

Разгледани са тенденциите в търсенето на квалифицирани кадри по конкретни професии за определен бъдещ период.

Прегледани са документите, с които се определят и налагат практиките по съгласуване на план-приема в професионални паралелки с представители на социално-икономическите партньори, както и активността на социалните партньори и бизнеса при провеждането на държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация.

Изследване и анализ на съществуващите механизми за взаимодействие и връзки между институциите на централно и местно ниво и бизнеса при формулирането, прилагането и мониторинга на регионални и местни политики, свързани с професионалното образование в областите Ловеч, Враца и Монтанa - Доклад от работата по етап I


 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG05SFOP001-2.009-0093 - СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ - БИЗНЕС“, финансиран в рамките на ОП „Добро управление” 2014-2020, процедура BG05SFOP001-2.009.Отговорност за съдържанието му носят авторите му и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз или на Управляващия орган на ОПДУ.