СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ-БИЗНЕС“

 


Проект №: BG05SFOP001-2.009-0093 - Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“ е финансиран в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020.

Проектът се изпълнява от Форум за наблюдение и анализ на публични политики, в партньорство с Областна администрация - Враца, Областна администрация – Ловеч и Областна администрация – Монтана.

Цели на проекта

Дейности

Очаквани резултати

След създаването си Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“ ще функционира като публично-частно партньорство координиращо и подпомагащо сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на регионалните политики в областта на професионалното образование и обучение (ПОО).

Проектът е на стойност 79 833.38 лв. безвъзмездна финансова помощ, в това число 85% съфинансиране от Европейски социален фонд в размер на 67 858.38 лв. и 15% национално финансиране, в размер на 11 975.00 лв.

Резултатите от проекта са достъпни в раздел "Материали и публикации".

Повече информация за ОП „Добро управление” 2014-2020, политиките, програмите и структурните фондове на Европейския съюз и за процедурата, в рамките на която е финансиран проекта, можете да намерите на следния линк: