СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ-БИЗНЕС“

 


Проект №: BG05SFOP001-2.009-0093 - Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“ е финансиран в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020.

Проектът се изпълнява от Форум за наблюдение и анализ на публични политики, в партньорство с Областна администрация - Враца, Областна администрация – Ловеч и Областна администрация – Монтана.

Цели на проекта

 • Да повиши ефективността на междусекторно взаимодействие в областта на ПОО в областите Ловеч, Враца и Монтана;
 • Да спомогне за подобряване на качеството на образователните услуги в трите области;
 • Да създаде условия за подобряване на социално-икономическата среда и задоволяване на увеличеното търсене на човешки ресурс с адекватни професионални квалификации и компетентности.

Дейности

 • Изследване на съществуващите механизми за взаимодействие и връзки между институциите на централно и местно ниво и бизнеса при формулирането, прилагането и мониторинга на регионални и местни политики, свързани с професионалното образование и обучение (ПОО) в областите Ловеч, Враца и Монтана;
 • Събиране на данни за добри практики за координиране и подпомагане на сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на регионалните политики в областта на ПОО;
 • Картографиране на участниците в публично-частното партньорство СРБ „Образование-Бизнес“;
 • Създаване на Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес”;
 • Стариране на текущата работа на Борда.

Очаквани резултати

 • Проведени анализи на прилаганите политики и събрани данни за добри практики в областта на професионалното образование;
 • Включени широк кръг заинтересовани страни в процеса на взимане на решения и формиране на политиките за ПОО в 3-те области;
 • Създаден Борд „Образование-Бизнес” за партньорско управление на политиките за ПОО с гражданите и бизнеса от една страна и администрацията и образователните институции от друга страна;
 • Популяризиран проект.

След създаването си Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“ ще функционира като публично-частно партньорство координиращо и подпомагащо сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на регионалните политики в областта на професионалното образование и обучение (ПОО).

Проектът е на стойност 79 833.38 лв. безвъзмездна финансова помощ, в това число 85% съфинансиране от Европейски социален фонд в размер на 67 858.38 лв. и 15% национално финансиране, в размер на 11 975.00 лв.

Резултатите от проекта са достъпни в раздел "Материали и публикации".

Повече информация за ОП „Добро управление” 2014-2020, политиките, програмите и структурните фондове на Европейския съюз и за процедурата, в рамките на която е финансиран проекта, можете да намерите на следния линк: