Създаване на Съвет на Общността към Районна администрация „Средец”

Проектът, имащ за цел да създаде Съвет на Общността към РА „Средец”, е одобрен, финансиран и подпомогнат от Програма Европа 2016 г. на Столична община и се изпълнява от група граждански организации - фондация „Форум”, сдружение „Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група Град” и гражданска инициатива „Спаси София” - в партньорство с Районна администрация „Средец”.

Създаването на тази общностна структура цели катализиране на процесите по изграждане на динамична, благоприятна и справедлива среда в район „Средец” и повишаване на взаимното доверие между районната администрация и гражданите.

Участието на гражданите в процесите на вземане на решения на местно ниво е от ключово значение за прозрачността в работата на местните власти. Формулирането на местните приоритети, приемането на стратегически документи и програми за развитие, както и формирането на местните бюджети изисква високо мотивирана и квалифицирана местна администрация. За да бъдат успешни действията на тази администрация, обаче, те трябва да бъдат подкрепени от местната общност. Единственият начин това да се случи е чрез действителното включване, участието и трайната ангажираност на широк кръг обществени групи, представящи различни за конкретната общност гледни точки. Най-ефективната и достъпна форма на включване на общността в процеса на взимане на решения и консултация на процесите, протичащи на местно ниво са обществените съвети.

Съветът на Общността към РА „Средец” ще бъде консултативен орган за гражданско участие, който ще подпомага и подобрява работата на районната администрация (от една страна) и ще активизира местната общност за включване в местното и регионално развитие и в решаването на важни обществени проблеми (от друга страна). Всичко това в подкрепа на капацитета на РА и изграждане на работещо партньорство между нея и гражданите.

В рамките на проекта ще бъдат разработени, обсъдени и приети принципите, структурата, механизмът на включване, ролите и правилата на работа на Съвета. Ще бъде организирана среща на Кмета на РА Средец и екипа по проекта с местната общност в района и други заинтересовани страни, на която ще бъде представена идеята за създаване на Съвет на общността, какви са плановете за нейното осъществяване и как общността на район Средец може да се включи в нейното реализиране.

В рамките на две модерирани групови дискусии с участието на представители на екипа на проекта, РА „Средец” и други заинтересовани страни ще бъдат определени тематичните групи и приоритетни теми - краткосрочни и дългосрочни, в рамките на и по които ще работи  Съвета.

В рамките на проекта Съветът ще проведе своите:

- първи срещи по избраните тематични области;

- първите общи срещи на мултидисциплинарни екипи по теми и проблеми изискващи мултидисциплинарен подход

- срещи, инициирани по предложение и в помощ на конкретни казуси на РА „Средец”

В рамките на тези срещи ще бъдат идентифицирани потребностите в района, ще бъдат определени приоритетите в краткосрочен и в дългосрочен план, ще бъде изготвен план за действие и предложения за промени, там където е необходимо.

На Интернет страницата на РА „Средец” ще бъде създадено споделено виртуално място на Съвета, където ще се публикуват всички документи и информация, които Съветът произвежда - протоколи от срещи, решения, експертни доклади и т.н. Страницата ще се използва и за отправяне на покани към граждани и други заинтересовани страни за изпращане на предложения, мнения, коментари и пр.

В края на проекта, резултатите ще бъдат споделени с обществото и представени пред представители на други РА в СО и гражданския сектор.

Проектът си поставя амбициозната задача да изгради действащ съвет и да го превърне в съществен фактор за развитието на Район „Средец”.

Срок на изпълнение на проекта: 19.05.2016 г. – 31.10.2016 г.

Общ бюджет на проекта: 9350 лева, от които 8500 лева безвъзмездна финансова помощ от Програма Европа на СО и 850 лева съ-финансиране осигурено от партньорите по проекта.

Повече за създадения в рамките на проекта Съвет на общността към РА Средец може да научите на Интенет страницата на съвета: http://sredec-sofia.org/bg/page/898/novini-ot-syveta

* * *

ПРОГРАМА ЕВРОПА Е:

  • иновативна програма на Столична община

  • инициатива на СОС за европейска значимост на София

  • платформа на взаимодействие между гражданите и местната власт

  • добра европейска практика, оценена от Съвета на Европа

ПРОГРАМА ЕВРОПА В ЦИФРИ ЗА 7 ГОДИНИ:

  • 638 подадени проектни предложения

  • 199 реализирани проекта

  • 255 подкрепени неправителствени организации

  • 2 892 000 лв. финансиране за гражданския сектор

Повече за Програма Европа на Столична община може да научите на: http://www.evropa-so.bg/