Активно родителство: модел за насърчаване на включването на училищните настоятелства във формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство

"Активно родителство" е инициатива на Асоциация Образователно Лидерство и фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики", финансирана от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г..

Проектът има за цел да повиши активността и ангажираността на училищните настоятелства в дейността на училището. Това може да се изразява както в участието им при формиране на училищните политики, така и в окуражаването на настоятелствата да предлагат нови решения и подходи за промяна и подобряване на образователната среда.

За да бъде постигната целта на проекта, се реализират следните дейности:

- Анализ на нормативната уредба, касаеща дейността на училищните настоятелства;

- Анализ на правомощията, които имат настоятелствата в България и най-добрите европейски и световни практики по отношение на включването на родителите и обществеността в планиране и провеждане на училищни политики;

- Създаване на модел за текущ мониторинг на дейността научилищата в България от училищните настоятелства със специален акцент върху степента на включване на деца от уязвими групи в образователния процес;

- Обучение на екипи от 4те пилотни училищни настоятелства за провеждане на мониторинг по създадения модел;

- Провеждане на текущ мониторинг в 4те пилотни училища от обучените екипи на училищните настоятелства;

- Изработване на предложения за промени на основата на проведения мониторинг и внасянето им за обсъждане с училищното ръководство;

- Анализ и оценка на дейността на училищните настоятелства по време на мониторинга;

- Заключителна конференция за споделяне на опита на екипа от приключилия проект и разпространение на резултатите сред представители на всички заинтересовани страни;

В допълнение към основните дейности по проекта, екипът на фондация ФОРУМ ще проведе обучение на екипа на Асоциация Образователно Лидерство за повишаване на капацитета му за провеждане на мониторинг на училищни политики.

Участници в проекта са училищните настоятелства на 4 училища в страната - СОУ "Любен Каравелов", гр. Копричщица, 9 ОУ "п. К. Яворов", гр. Благоевград, 5 ОУ "Алеко Константинов", гр. Пловдив и 104 ОУ "Захари Стоянов", гр. София. По този начин в инициативата са включени минимум 60 родители, 4 директори и 8 учители от съответните училищни настоятелства и училищни ръководства.

Общ бюджет на проекта: 18 812,54 евро, в това число собствен принос на партньорите по проекта в размер на 2000 евро.

Резултати от проекта:

Анализ на нормативната уредба, касаеща дейността на училищните настоятелства

Анализ на правомощията, които имат настоятелствата в България и най-добрите европейски и световни практики по отношение на включването на родителите и обществеността в планиране и провеждане на училищни политики

Модел за текущ мониторинг на дейността на училищата в България от училищните настоятелства

Резултати и изводи от проведено проучване сред родители

Мониторинг и оценка на училищни политики

Методи и инструменти за мониторинг и оценка на училищни политики