Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Общински Съвет Пловдив

Проектът се изпълнява от фондация БАУЕРЗАКС в партньорство с фондация ФОРУМ и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Общата цел на проекта е да насърчи и подпомогне активността на гражданите и НПО и включването им в процесите на обсъждане и взимане на решения, касаещи териториалното развитие на град Пловдив. Специфична цел на проекта е да допринесе за повишаване на прозрачността в работата на комисията по „Устройство на територията и жилищна политика" към Общински съвет Пловдив.

За постигане на целите проектът предлага наблюдение на 20 заседания на комисията, експертен, мултидисциплинарен анализ на информацията, представен на разбираем език и разпространението й до заинтересовани страни. В рамките на проекта се предвижда и идентифициране и работа с активни НПО и неформални групи с цел обединяване на техните усилия.

Проектът мултиплицира в град Пловдив проекта на фондация ФОРУМ „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет” изпълняван вече 8 месеца в София.

Период на изпълнение на проекта: юни 2015 – март 2016 г.

Общ бюджет: 19 724,00 евро (90% безвъзмездна финансова помощ от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и 10% съфинансиране осигурено от фондация БАУЕРЗАКС).

За финансиращата програма:

Програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България, и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната. В рамките на Програмата са предвидени три конкурса за набиране на проектни предложения в четири тематични области. Неправителствените организации ще могат да кандидатстват за финансиране на мирко, малки, средни и големи проекти.

Подкрепата за гражданското общество е един от най-важните приоритети на Финансовия механизъм на ЕИП. За периода 2009-2014 г. държавите донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия са заделили общо близо 146 милиона евро за програми за подкрепа на неправителствените организации в държавите бенефициенти по Финансовия механизъм на ЕИП: България, Гърция, Естония, Испания, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия. Разпределението на средствата по програмите за всяка една страна е обект на споразумение между държавите донори и държавата бенефициент и е отразено в съответния Меморандум за разбирателство.

Динамичните граждански общества са основополагащ елемент в здравите, стабилни демокрации. Неправителствените организации (НПО) играят важна роля при:

 • мобилизирането на гражданите и поставянето на важни въпроси в публичното пространство
 • ангажирането в публични дебати
 • разрешаването на ключови проблеми в обществото, както като чрез застъпническата си роля, така и в ролята си на доставчици на услуги.

Проектите, които ще бъдат изпълнявани в рамките на Програмата следва да бъдат фокусирани върху по-долу изброените сфери на подкрепа, в които неправителствените организации могат да играят специфична роля и да благоприятстват за настъпването на позитивна промяна.

 • Демокрация и демокрация на участието;
 • Активно гражданство;
 • Добро управление и прозрачност;
 • Борба с расизма и ксенофобията;
 • Права на човека, включително на малцинствата (етнически, религиозни, лингвистични и сексуални), 
  достъп до права, включително в отдалечени райони и антидискриминация;
 • Равенство между половете и/или насилие по полов признак;
 • Социални неравенства, бедност и социално изключване, включително в селските райони;
 • Предоставяне на услуги за повишаване на благосъстоянието;
 • Посрещане на специфични нужди, включително на ромите;
 • Околна среда и климатични промени;
 • Изграждане на капацитет за НПО;
 • Застъпничество и гражданско наблюдение;
 • Изграждане на мрежи и коалиции.

Неправителствените организации са допустими кандидати за финансиране и по други тематични програми по ФМ на ЕИП и Норвежкия Финансов механизъм.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство: Протокол 38а от Споразумението за Европейското икономическо пространство създава механизъм, чрез който страните от Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) спомагат за намаляването на икономическите и социални неравенства в Европейското икономическо пространство (наричан по-нататък „Финансов механизъм на ЕИП”). Финансовият механизъм на ЕИП има за цел да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на Европейското икономическо пространство, както и да задълбочи двустранните отношения между страните донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн – и страните, получаващи подкрепа, сред които е България.

Повече информация може да намерите на Интернет страницата на програмата - http://www.ngogrants.bg/