Създаване на Визия за развитие на район „Триадица“ до 2025 – общо начинание на гражданите и районната администрация

Проектът се финансира от Програма Европа 2015 на Столична община.

Общата цел на проекта е да бъде насърчено активното сътрудничество между гражданските организации и местната власт в процеса на изготвяне на публични политики, чрез използването на механизми за допитване, публична консултация и обществен дебат по въпросите касаещи живота и интересите на гражданите в Район „Триадица“, което ще позволи по-активно участие на гражданите в процесите на взимане на решения и по-конкретно в създаването на визия за мястото, в което живеят и работят.

Специфични цели на проекта:

-       Утвърждаване на работещото партньорство между Район Триадица и фондация ФОРУМ за наблюдение и анализ на публични политики, както и между Район Триадица и други активни граждани и граждански структури в района;

-       Създаване на Визия за развитие на СО - Район „Триадица“ до 2025 г. - съвместно начинание на гражданите и районната администрация и естествено продължение на успешното сътрудничество между екипа на фондация ФОРУМ и администрацията на район „Триадица“;

-       Утвърждаване на добра практика на общуване на ниво район, която може да бъде трансферирана и мултиплицирана в други общини/райони в София и България;

-       Повишаване на доверието в диалога между гражданите и районната администрация.

За да бъдат постигнати общата и специфичните цели на проекта ще бъдат реализирани следните дейности:

- Провеждане на проучване на общественото мнение за визията на район „Триадица” през следващите 10 години - В рамките на дейността ще бъде организирано допитване до гражданите, живеещи в района (100 лични интервюта) за визията на Триадица през следващите 10 години (със специален акцент върху мнението на младежи и хора в активна възраст между 18 и 40 години).

- Организиране на 3 групови дискусии:

  • с представители на районната администрация за тяхната визия за: работата на районната администрация (и в смисъла на правомощия); ролята на администрацията в отношенията с гражданите; диалога с гражданите и мястото на младите хора в бъдещето на техния район.

  • с представители на НПО сектора за бъдещето на района.

- Изработване на Визия за развитие на СО Район „Триадица“ 2016-2025 - В рамките на тази дейност екип от фондация Форум и район „Триадица” ще направи обобщение на резултатите от предишните дейности и на тяхна основа ще изработи Визия за развитие на СО Район „Триадица“ 2016-2025.

- Организиране на финално събитие за представяне на Визията за развитие на район „Триадица“ до 2025 – В рамките на тази дейност ще бъде проведено представяне на Визията и всички останали резултати от проекта и възможностите, които те предлагат за продължаване на работата между гражданите и институциите на местно равнище в София и район „Триадица”.

- Дейности за осъществяване на информация и публичност на проекта

Във връзка с осигуряването на публичност на дейностите и финансирането по проекта ще бъдат отпечатани 100 брошури, представящи целите и резултатите от проекта, както и финансирашата го Програма Европа. Всички материали създадени в рамките на проекта ще бъдат публикувани на Интернет страниците на партньорите. Информация за проекта ще бъде разпространявана регулярно и на страниците на фондация „Форум” в социалната мрежа Facebook.

Срок на изпълнение на проекта – 5 месеца

Бюджет на проекта – 11 119,72 лв. (10 000 лева безвъзмездна финансова помощ от страна на Столична община и 1 119,72 лева собствено участие на фондация ФОРУМ)

Брошура на проекта

Презентация на проекта

Представяне на основни акценти от проучване на общественото мнение в района

Представяне на Визия за развитие на район „Триадица“ 2025

Визия за развитие на район "Триадица" 2025