Стартира проект ВИФИ АКАДЕМИЯ ЗА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

 

ВИФИ АКАДЕМИЯ ЗА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ (ВИФИ ФМА)

Период на провеждане на проекта: 01.09.2014 – 31.08.2017

Проектът е финансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз

Основна дейност: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Дейност: Стратегическо партньорство

Поле на дейност: Стратегическо партньорство, касаещо повече от една област

Най-силно застъпено поле: Следдипломна квалификация и обучение

Проектът цели да развие и тества иновативна, многоезична, онлайн платформа за дистанционно обучение по фасилити мениджмънт – ВИФИ Академия за фасилити мениджмънт (ВИФИ ФМА). Платформата ще предоставя подробни онлайн обучителни материали на английски, български, немски, унгарски и сръбски език, прилагайки достъпни за потребителите методи на обучение.

Проектът ще използва за основа съществуващите австрийски добри практики в обучението по фасилити мениджмънт, които ще бъдат приспособени за онлайн дистанционно обучение и ще бъдат обогатени с два допълнителни фасилити мениджмънт курса. Платформата ще позволи на професионалистите по ФМ, които по принцип не могат да отсъстват от работа задълго, да поддържат и подобряват своята професионална квалификация. Ще помогне също и на хората със специални нужди да бъдат включени лесно в програма за учене през целия живот, която не изисква ежедневно физическо присъствие в конкретно помещение.

Проектът се провежда в партньорство между ВИФИ България (водещ партньор), ВИФИ Австрия, ВИФИ Унгария, Кала Консултинг Сърбия, Българска асоциация по фасилити мендижмънт и Форум за наблюдение и анализ на публични политики (мониторинг партньор).

Проектът предвижда следните дейности:

1. Адаптиране на съществуващите практики за присъствено ФМ обучение към нуждите на дистанционното онлайн обучение и/или самоподготовка - В рамките на тази дейност, използвайки съществуващите добри австрийски практики, австрийски и български експерти ще адаптират обучителните материали от такива за присъствено обучение, към такива за онлайн дистанционно обучение и/или самоподготовка и ще изготвят подходяща обучителна методология. Ще бъдат разработени сценарии, казуси, упражнения, тестове, презентации в PDF или PPT формат и други подходящи материали за всеки курс. Австрийската програма от 7 курса ще бъде надградена с 2 нови курса, покриващи Европейски стандарти във ФМ (добри практики) и Индикатори  и ключови показатели за успех.

Ще бъдат разработени различни методологии за различните видове обучение – самостоятелно (без сертифициране), покриване на един курс (включително получаване на сертификат), преминаване през всички курсове един по един, съобразно индивидуалните възможности и желания (сертификат след всеки курс и финален сертификат за цялата програма), вземане на всички ФМ курсове наведнъж (финално сертифициране за програмата). В рамките на тази дейност, създадените в рамките на проекта материали, ще бъдат преведени от английски на четири езика – български, немски, унгарски и сръбски. Предвидено е тази дейност на покрие приблизително 8000 страници (2000 страници преведени на 4 езика).

2. Изработване на иновативна, мултиезична, интернет базирана платформа за онлайн и дистанционно обучение и самообучение по фасилити мениджмънт – ВИФИ ФМА - Тази дейност ще бъде реализирана от професионална софтуерна компания, избрана с публична процедура, съгласно изискванията на ЗОП. Първоначално, платформата ще бъде изградена с интерфейс на английски и български език, а през втората проектна година ще бъде преведена и на немски, унгарски и сръбски език.

3. Обучение на обучители - В рамките на тази дейност, 12 обучители (четирима българи, четирима сърби и четирима унгарци) ще бъдат обучени от австрийските експерти как да прилагат разработената методология и инструменти за дистанционно онлайн обучение по ФМ. Обучителите ще бъдат запознати в детайли с обучителната програма и съдържанието на всеки отделен курс: програма, сценарии, казуси, упражнения, тестове, презентации в PDF и/или в PPT и други обучителни материали, разработени в рамките на Дейност 2.

4. Тест период и практическо прилагане на ВИФИ-ФМА – В рамките на тази дейност платформата ще бъде тествана в реално време.  Ще бъдат организирани пилотни обучения с представители на целевата група. Дейността ще покрие 400 обучаеми – представители на целевите групи – включени в самообучение или преминали през единичен курс, няколко отделни курса или през цялостната ВИФИ-ФМА програма.

5. Международни проектни срещи - Срещите ще покрият всички страни участнички в проекта както следва – начална среща в Австрия, втора среща за дискутиране на предварителната версия на платформата и на развитите методология и обучителни материали – в България, трета среща след старта на платформата, първо обсъждане и уточнения относно преводите на останалите 3 езика – в Сърбия, среща за подобряване на платформата и обученията (ако е необходимо), обсъждане на обратната връзка, получена по време на пилотните обучения, планове за бъдещо развитие и бъдещи общи проекти – Унгария.

6. Публичност и разпространение на резултатите от проекта – В рамките на тази дейност ще бъдат организирани четири събития за разпространение на информация за проекта – 3 работилници, по една за всяка страна – Австрия, България, Унгария и една заключителна международна конференция за представяне и разпространение на резултатите от проекта, която ще се проведе в България.

Основните очаквани резултати след завършването на проекта включват:

  1. Основи на фасилити мениджмънта. CEN Стандарти по фасилити мениджмънт  15221 1-7;

  2. Фасилити мениджъра като ръководител. Мениджърски умения – основи на реториката, методи за подготовка и провеждане на срещи, визуални техники, насочено изложение представяне на сложни теми;

  3. Услуги във Фасилити мениджмънта. Мениджмънт на услуги – предоставяне на услуги; Правни принципи; Осигуряване на качество; Самостоятелно производство срещу аутсорсинг на услуги; Куриерски услуги и съобщения; Поддръжка на настилки, почистване; Пране и хигиенни услуги; Грижа за текстил; Специално почистване; Кетъринг услуги; Логистика и високо приоритетни операции и поддръжка; Охрана;

  4. Управление на проекти, качество и околна среда. А) Управление на проекти: Кога проектът е проект. Съдържание на управлението на проекти – Организация на проект – Проектна таблица – Проектни операции – Приключване на проекта. Управление на качеството: основи на ISO, CEN и други стандарти – TQM – Осигуряване на качество – Удовлетвореност на клиента – Одити – Споразумения за нивото на услугите B) Управление на риска: анализ на риска. C) Управление на безопасността/Правни основи; Основи установени от ЕС; Указания; Приложения на национално ниво; Строителни норми и правила; Нормативни стандарти и спазването им; Отговорности; Управление на гаранцията. D) Защита на околната среда, управление на отпадъците, практически приложения, концепцията за изхвърлянето, концепцията за управление на отпадъците, отпадъци от строителството и унищожение на сгради;

  5. Управление на енергията. Ново строителство, реконструкция, рехабилитация – Разбирания и техники при управлението на енергията. Основи на планирането, външни фактори при планирането на реконструкции, ремонт и нови сгради: стандарти на работното място – планиране на пространства; координация на планиращите; обезпечаване и доставка – тестване на качеството и фактори за финално одобрение;

  6. Приложна икономика, бюджетиране и финанси за фасилити мениджмънт. А) Цели и конфликти между целите; Осмисляне на ФМ във фазите на проекта; ФМ като приложна икономика: баланс, отчитане на ползите и загубите, отчитане на разходите и управлението, управление на разходите, паричен поток, финансово планиране, бюджетиране, ФМ бюджет; разходи за поддръжка, разходи за изграждане, автоматични процеси във ФМ – контролиране, анализ на средствата и ползите, анализ на ефективността на разходите, контрол на разходите във ФМ, процес на постоянно подобрение B) наемател и управление на договори;

  7. Фасилити мениджмънт, подпомаган от компютър – софтуерни инструменти за ФМ и приложения. A) FM с компютър – развиване на система CAIFM, собственост на компанията; представяне на различни системи и софтуер за ФМ B) практически софтуерни инструменти и приложения;

  8. ФМ стратегии и добри практики – Фасилити стратегии; Основни процеси; Структура на организацията; политика на обществените поръчки; Аутсорсинг стратегии; Управление на риска; Достъп до информация; Закон и стандартизация; Алтернативни стратегии на работното място; Проучване; Аутсорсинг; Договаряне; Управление на производителността; Ключови индикатори за производителност; Трендове и добри практики във ФМ;

  9. Възлагане на проект. Повтаря и задълбочава съдържанието на предишните модули на основата на примери от практиката. Под формата на проектна работа, студентите по групи прилагат цялостни решения, включвайки колкото може повече елементи на ФМ.

Бюджет на проекта: 331 855 Евро

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на ЕС. Фондация ФОРУМ носи цялата отговорност за съдържанието й, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ЦРЧР.