Стартира проект ВИФИ АКАДЕМИЯ ЗА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

 

ВИФИ АКАДЕМИЯ ЗА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ (ВИФИ ФМА)

Период на провеждане на проекта: 01.09.2014 – 31.08.2017

Проектът е финансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз

Основна дейност: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Дейност: Стратегическо партньорство

Поле на дейност: Стратегическо партньорство, касаещо повече от една област

Най-силно застъпено поле: Следдипломна квалификация и обучение

Проектът цели да развие и тества иновативна, многоезична, онлайн платформа за дистанционно обучение по фасилити мениджмънт – ВИФИ Академия за фасилити мениджмънт (ВИФИ ФМА). Платформата ще предоставя подробни онлайн обучителни материали на английски, български, немски, унгарски и сръбски език, прилагайки достъпни за потребителите методи на обучение.

Проектът ще използва за основа съществуващите австрийски добри практики в обучението по фасилити мениджмънт, които ще бъдат приспособени за онлайн дистанционно обучение и ще бъдат обогатени с два допълнителни фасилити мениджмънт курса. Платформата ще позволи на професионалистите по ФМ, които по принцип не могат да отсъстват от работа задълго, да поддържат и подобряват своята професионална квалификация. Ще помогне също и на хората със специални нужди да бъдат включени лесно в програма за учене през целия живот, която не изисква ежедневно физическо присъствие в конкретно помещение.

Проектът се провежда в партньорство между ВИФИ България (водещ партньор), ВИФИ Австрия, ВИФИ Унгария, Кала Консултинг Сърбия, Българска асоциация по фасилити мендижмънт и Форум за наблюдение и анализ на публични политики (мониторинг партньор).

Проектът предвижда следните дейности:

1. Адаптиране на съществуващите практики за присъствено ФМ обучение към нуждите на дистанционното онлайн обучение и/или самоподготовка - В рамките на тази дейност, използвайки съществуващите добри австрийски практики, австрийски и български експерти ще адаптират обучителните материали от такива за присъствено обучение, към такива за онлайн дистанционно обучение и/или самоподготовка и ще изготвят подходяща обучителна методология. Ще бъдат разработени сценарии, казуси, упражнения, тестове, презентации в PDF или PPT формат и други подходящи материали за всеки курс. Австрийската програма от 7 курса ще бъде надградена с 2 нови курса, покриващи Европейски стандарти във ФМ (добри практики) и Индикатори  и ключови показатели за успех.

Ще бъдат разработени различни методологии за различните видове обучение – самостоятелно (без сертифициране), покриване на един курс (включително получаване на сертификат), преминаване през всички курсове един по един, съобразно индивидуалните възможности и желания (сертификат след всеки курс и финален сертификат за цялата програма), вземане на всички ФМ курсове наведнъж (финално сертифициране за програмата). В рамките на тази дейност, създадените в рамките на проекта материали, ще бъдат преведени от английски на четири езика – български, немски, унгарски и сръбски. Предвидено е тази дейност на покрие приблизително 8000 страници (2000 страници преведени на 4 езика).

2. Изработване на иновативна, мултиезична, интернет базирана платформа за онлайн и дистанционно обучение и самообучение по фасилити мениджмънт – ВИФИ ФМА - Тази дейност ще бъде реализирана от професионална софтуерна компания, избрана с публична процедура, съгласно изискванията на ЗОП. Първоначално, платформата ще бъде изградена с интерфейс на английски и български език, а през втората проектна година ще бъде преведена и на немски, унгарски и сръбски език.

3. Обучение на обучители - В рамките на тази дейност, 12 обучители (четирима българи, четирима сърби и четирима унгарци) ще бъдат обучени от австрийските експерти как да прилагат разработената методология и инструменти за дистанционно онлайн обучение по ФМ. Обучителите ще бъдат запознати в детайли с обучителната програма и съдържанието на всеки отделен курс: програма, сценарии, казуси, упражнения, тестове, презентации в PDF и/или в PPT и други обучителни материали, разработени в рамките на Дейност 2.

4. Тест период и практическо прилагане на ВИФИ-ФМА – В рамките на тази дейност платформата ще бъде тествана в реално време.  Ще бъдат организирани пилотни обучения с представители на целевата група. Дейността ще покрие 400 обучаеми – представители на целевите групи – включени в самообучение или преминали през единичен курс, няколко отделни курса или през цялостната ВИФИ-ФМА програма.

5. Международни проектни срещи - Срещите ще покрият всички страни участнички в проекта както следва – начална среща в Австрия, втора среща за дискутиране на предварителната версия на платформата и на развитите методология и обучителни материали – в България, трета среща след старта на платформата, първо обсъждане и уточнения относно преводите на останалите 3 езика – в Сърбия, среща за подобряване на платформата и обученията (ако е необходимо), обсъждане на обратната връзка, получена по време на пилотните обучения, планове за бъдещо развитие и бъдещи общи проекти – Унгария.

6. Публичност и разпространение на резултатите от проекта – В рамките на тази дейност ще бъдат организирани четири събития за разпространение на информация за проекта – 3 работилници, по една за всяка страна – Австрия, България, Унгария и една заключителна международна конференция за представяне и разпространение на резултатите от проекта, която ще се проведе в България.

Основните очаквани резултати след завършването на проекта включват:

 • Развита и успешно тествана новаторска многоезична платформа за онлайн обучение, дистанционно обучение и самообучение по фасилити мениджмънт – ВИФИ Академия по фасилити мениджмънт;

 • Разработени обучителни материали – сценарии, казуси, упражнения, презентации в PDF и/или PPT и други подходящи обучителни материали на 5 езика – 4 езика от ЕС и сръбски за следните курсове:

 1. Основи на фасилити мениджмънта. CEN Стандарти по фасилити мениджмънт  15221 1-7;

 2. Фасилити мениджъра като ръководител. Мениджърски умения – основи на реториката, методи за подготовка и провеждане на срещи, визуални техники, насочено изложение представяне на сложни теми;

 3. Услуги във Фасилити мениджмънта. Мениджмънт на услуги – предоставяне на услуги; Правни принципи; Осигуряване на качество; Самостоятелно производство срещу аутсорсинг на услуги; Куриерски услуги и съобщения; Поддръжка на настилки, почистване; Пране и хигиенни услуги; Грижа за текстил; Специално почистване; Кетъринг услуги; Логистика и високо приоритетни операции и поддръжка; Охрана;

 4. Управление на проекти, качество и околна среда. А) Управление на проекти: Кога проектът е проект. Съдържание на управлението на проекти – Организация на проект – Проектна таблица – Проектни операции – Приключване на проекта. Управление на качеството: основи на ISO, CEN и други стандарти – TQM – Осигуряване на качество – Удовлетвореност на клиента – Одити – Споразумения за нивото на услугите B) Управление на риска: анализ на риска. C) Управление на безопасността/Правни основи; Основи установени от ЕС; Указания; Приложения на национално ниво; Строителни норми и правила; Нормативни стандарти и спазването им; Отговорности; Управление на гаранцията. D) Защита на околната среда, управление на отпадъците, практически приложения, концепцията за изхвърлянето, концепцията за управление на отпадъците, отпадъци от строителството и унищожение на сгради;

 5. Управление на енергията. Ново строителство, реконструкция, рехабилитация – Разбирания и техники при управлението на енергията. Основи на планирането, външни фактори при планирането на реконструкции, ремонт и нови сгради: стандарти на работното място – планиране на пространства; координация на планиращите; обезпечаване и доставка – тестване на качеството и фактори за финално одобрение;

 6. Приложна икономика, бюджетиране и финанси за фасилити мениджмънт. А) Цели и конфликти между целите; Осмисляне на ФМ във фазите на проекта; ФМ като приложна икономика: баланс, отчитане на ползите и загубите, отчитане на разходите и управлението, управление на разходите, паричен поток, финансово планиране, бюджетиране, ФМ бюджет; разходи за поддръжка, разходи за изграждане, автоматични процеси във ФМ – контролиране, анализ на средствата и ползите, анализ на ефективността на разходите, контрол на разходите във ФМ, процес на постоянно подобрение B) наемател и управление на договори;

 7. Фасилити мениджмънт, подпомаган от компютър – софтуерни инструменти за ФМ и приложения. A) FM с компютър – развиване на система CAIFM, собственост на компанията; представяне на различни системи и софтуер за ФМ B) практически софтуерни инструменти и приложения;

 8. ФМ стратегии и добри практики – Фасилити стратегии; Основни процеси; Структура на организацията; политика на обществените поръчки; Аутсорсинг стратегии; Управление на риска; Достъп до информация; Закон и стандартизация; Алтернативни стратегии на работното място; Проучване; Аутсорсинг; Договаряне; Управление на производителността; Ключови индикатори за производителност; Трендове и добри практики във ФМ;

 9. Възлагане на проект. Повтаря и задълбочава съдържанието на предишните модули на основата на примери от практиката. Под формата на проектна работа, студентите по групи прилагат цялостни решения, включвайки колкото може повече елементи на ФМ.

 • Успешно тествана онлайн платформа в рамките на двугодишен тестов период с 400 участници в теста във всичките форми – участие в един курс, цялата програма или самостоятелно обучение;

 • Успешно въведени европейски стандарти за ФМ, които ще подготвят бизнеса и учебната среда в ЕС за изискванията, които бъдещите директиви на ЕС ще въведат, докато се превеждат Европейските стандарти във Фасилити мениджмънта – CEN 15221 1-7 в законодателството на ЕС и на отделните страни;

 • Успешно партньорство по проекта между шестимата партньори от четирите страни;

 • Успешно стартиран онлайн форум, който ще позволи обмен на идеи, знание и експертиза сред заинтересованите страни и вземащите решения от всички сектори. Тъй като ФМ покрива различни компетенции и умения от различни професии и сектори, онлайн форумът също ще помага и за обмена и връзките между различните сектори

Бюджет на проекта: 331 855 Евро

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на ЕС. Фондация ФОРУМ носи цялата отговорност за съдържанието й, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ЦРЧР.