За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между НПО сектора, столична община, районните администрации и Столичен общински съвет

На 21.11.2014 г. ФОРУМ стартира проект „За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между НПО сектора,  столична община, районните администрации и Столичен общински съвет”. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Сред приоритетите на ФОРУМ, от самото му създаване, е наблюдение на водените политики в столицата. През 2013 г. заедно с Район „Триадица“, ФОРУМ изпълни проект "Добро управление на район „Триадица” чрез прилагане на механизми за повече прозрачност и по-активно гражданско участие". В организираната в рамките на проекта обществена консултация на тема „Успешен диалог между  гражданите и администрацията: как да го постигнем” взеха участие един народен представител, трима общински съветника, десет представители на район „Триадица”, осем представители на НПО и граждански формации и тридесет и един граждани. Всички те се съгласиха, че има нужда от задълбочаване на връзките между гражданския и публичния сектор в София. Единодушно беше приета идеята за създаване на консултативен съвет с неправителствени организации към Постоянната комисия по европейски въпроси и връзки с гражданското общество към СОС. В това решение имаше представителство на всички заинтересовани страни - взимащите решения  (Народно събрание, Столичен общински съвет, районна администрация), неправителствени организации, граждани и бизнес. Настоящият проект е отговор на това решение.

Общата цел на проекта е да създаде партньорство между неправителствени организации, столична община, районните администрации и Столичен общински съвет.

Специфични цели на проекта са: установяване на синергия в работата на гражданския и  публичния сектори; създаване на ефективен механизъм за повишаване на доверието в неправителствения сектор в столицата.

За постигане на тези цели ще:

1. Бъде създадена мрежа от представители на неправителствения сектор в столицата, Столична община, районните администрации и Столичен общински съвет

2. Бъдат изработени на "Правила за работа на мрежата за междусекторно партньорство в
Столична община"

3. Бъде развита мрежата - Тази дейност предвижда провеждане на два вида срещи - планирани и извънредни.

4. Бъдат осъществени дейности за публичност на резултатите - 1.  Издаване на кратък бюлетин, описващ по-важните разгледани теми и решения от срещите; 2. Разпространяване на бюлетина до представители на заинтересовани страни, които по една или друга причина не са част от мрежата (например представители на бизнеса); 3. Създаване на активна Интернет страница на мрежата, която да позволява на повече граждани да бъдат запознати и да могат да участват при взимане на решения от обществена значимост в столицата.

5. Бъде организирано финално събитие - работилница, на която ще бъдат поканени граждани, представители на централната власт, Народното събрание и заинтересовани от резултатите страни.

Период на изпълнение на проекта: 21.11.2014 – 21.11.2015 г.

Общ бюджет: 4 973 евро (86% безвъзмездна финансова помощ от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и 14% съфинансиране осигурено от фондация ФОРУМ).

Материали по проекта:

Кратка презентация на проекта

Кратка презентация на мрежата за междусекторно партньорство

Предизвикателство ли е омрежаването в столицата?

Правила за работа на мрежата

Бюлетин № 1

Бюлетин № 2

Бюлетин № 3

Бюлетин № 4

Бюлетин № 5

Бюлетин № 6

Бюлетин № 7

Интернет страница на мрежата: www.forumzasofia.net

---------------------------------------------

За финансиращата програма:

Програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България, и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната. В рамките на Програмата са предвидени три конкурса за набиране на проектни предложения в четири тематични области. Неправителствените организации ще могат да кандидатстват за финансиране на мирко, малки, средни и големи проекти.

Подкрепата за гражданското общество е един от най-важните приоритети на Финансовия механизъм на ЕИП. За периода 2009-2014 г. държавите донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия са заделили общо близо 146 милиона евро за програми за подкрепа на неправителствените организации в държавите бенефициенти по Финансовия механизъм на ЕИП: България, Гърция, Естония, Испания, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия. Разпределението на средствата по програмите за всяка една страна е обект на споразумение между държавите донори и държавата бенефициент и е отразено в съответния Меморандум за разбирателство.

Динамичните граждански общества са основополагащ елемент в здравите, стабилни демокрации. Неправителствените организации (НПО) играят важна роля при:

 • мобилизирането на гражданите и поставянето на важни въпроси в публичното пространство
 • ангажирането в публични дебати
 • разрешаването на ключови проблеми в обществото, както като чрез застъпническата си роля, така и в ролята си на доставчици на услуги.

Проектите, които ще бъдат изпълнявани в рамките на Програмата следва да бъдат фокусирани върху по-долу изброените сфери на подкрепа, в които неправителствените организации могат да играят специфична роля и да благоприятстват за настъпването на позитивна промяна.

 • Демокрация и демокрация на участието;

 • Активно гражданство;

 • Добро управление и прозрачност;

 • Борба с расизма и ксенофобията;

 • Права на човека, включително на малцинствата (етнически, религиозни, лингвистични и сексуални),

  достъп до права, включително в отдалечени райони и антидискриминация;

 • Равенство между половете и/или насилие по полов признак;

 • Социални неравенства, бедност и социално изключване, включително в селските райони;

 • Предоставяне на услуги за повишаване на благосъстоянието;

 • Посрещане на специфични нужди, включително на ромите;

 • Околна среда и климатични промени;

 • Изграждане на капацитет за НПО;

 • Застъпничество и гражданско наблюдение;

 • Изграждане на мрежи и коалиции.

Неправителствените организации са допустими кандидати за финансиране и по други тематични програми по ФМ на ЕИП и Норвежкия Финансов механизъм.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство: Протокол 38а от Споразумението за Европейското икономическо пространство създава механизъм, чрез който страните от Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) спомагат за намаляването на икономическите и социални неравенства в Европейското икономическо пространство (наричан по-нататък „Финансов механизъм на ЕИП”). Финансовият механизъм на ЕИП има за цел да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на Европейското икономическо пространство, както и да задълбочи двустранните отношения между страните донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн – и страните, получаващи подкрепа, сред които е България.

Повече информация може да намерите на Интернет страницата на програмата - http://www.ngogrants.bg/