Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет

На 31.10.2014 г. ФОРУМ стартира проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Общата цел на проекта е да насърчи и подпомогне активността на гражданите и неправителствените организации и включването им в процесите на обсъждане и взимане на решения, касаещи териториалното развитие на столицата. Специфична цел на проекта е да допринесе за повишаване на прозрачността в работата на "Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика" към Столичен общински съвет (СОС).

За постигане на тази цел ще бъде осигурено регулярно наблюдение на седмичните заседания на „Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика” на СОС, последвано от експертен анализ на информацията, представен на разбираем език под формата на месечен бюлетин, разпространяван сред заинтересовани страни,  давайки им време за реакция.

Проектът предвижда и идентифициране и работа с активни неправителствени организации и неформални групи с цел обединяване на техните усилия за създаване на здравословна, модерна, адекватна и функционална градска среда в столицата, едновременно съхранявайки нейното културно-историческо наследство.

Период на изпълнение на проекта: 31.10.2014 – 31.10.2015 г.

Общ бюджет: 22 198,40 евро (90% безвъзмездна финансова помощ от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и 10% съфинансиране осигурено от фондация ФОРУМ).

За финансиращата програма:

Програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България, и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната. В рамките на Програмата са предвидени три конкурса за набиране на проектни предложения в четири тематични области. Неправителствените организации ще могат да кандидатстват за финансиране на мирко, малки, средни и големи проекти.

Подкрепата за гражданското общество е един от най-важните приоритети на Финансовия механизъм на ЕИП. За периода 2009-2014 г. държавите донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия са заделили общо близо 146 милиона евро за програми за подкрепа на неправителствените организации в държавите бенефициенти по Финансовия механизъм на ЕИП: България, Гърция, Естония, Испания, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия. Разпределението на средствата по програмите за всяка една страна е обект на споразумение между държавите донори и държавата бенефициент и е отразено в съответния Меморандум за разбирателство.

Динамичните граждански общества са основополагащ елемент в здравите, стабилни демокрации. Неправителствените организации (НПО) играят важна роля при:

 • мобилизирането на гражданите и поставянето на важни въпроси в публичното пространство
 • ангажирането в публични дебати
 • разрешаването на ключови проблеми в обществото, както като чрез застъпническата си роля, така и в ролята си на доставчици на услуги.

Проектите, които ще бъдат изпълнявани в рамките на Програмата следва да бъдат фокусирани върху по-долу изброените сфери на подкрепа, в които неправителствените организации могат да играят специфична роля и да благоприятстват за настъпването на позитивна промяна.

 • Демокрация и демокрация на участието;
 • Активно гражданство;
 • Добро управление и прозрачност;
 • Борба с расизма и ксенофобията;
 • Права на човека, включително на малцинствата (етнически, религиозни, лингвистични и сексуални), 
  достъп до права, включително в отдалечени райони и антидискриминация;
 • Равенство между половете и/или насилие по полов признак;
 • Социални неравенства, бедност и социално изключване, включително в селските райони;
 • Предоставяне на услуги за повишаване на благосъстоянието;
 • Посрещане на специфични нужди, включително на ромите;
 • Околна среда и климатични промени;
 • Изграждане на капацитет за НПО;
 • Застъпничество и гражданско наблюдение;
 • Изграждане на мрежи и коалиции.

Неправителствените организации са допустими кандидати за финансиране и по други тематични програми по ФМ на ЕИП и Норвежкия Финансов механизъм.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство: Протокол 38а от Споразумението за Европейското икономическо пространство създава механизъм, чрез който страните от Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) спомагат за намаляването на икономическите и социални неравенства в Европейското икономическо пространство (наричан по-нататък „Финансов механизъм на ЕИП”). Финансовият механизъм на ЕИП има за цел да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на Европейското икономическо пространство, както и да задълбочи двустранните отношения между страните донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн – и страните, получаващи подкрепа, сред които е България.

Повече информация може да намерите на Интернет страницата на програмата - http://www.ngogrants.bg/